Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

Hospital de Sant Pau

CIF

G59780494

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Noelia PITARQUE

Email

convocatoriesfacultatius@santpau.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

935565598

Especialitat - Especialidad

2023-46 FACULTATIU/VA ESPECIALISTA EN NEUROLOGIA

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

BARCELONA

Funcions - Funciones

Les pròpies del lloc de treball

Requisits - Requisitos

 Títol de Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia

 Títol d’especialista en Neurologia

 Formació en malalties neurodegeneratives que cursen amb demència.

Condicions - Condiciones

 Categoria: Adjunt/a

 El lloc convocat donarà lloc a un contracte de treball indefinit d’acord a l’art. 23 bis de la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la Ciència, la Innovació i la Tecnologia (modificada per Reial Decret Llei 8/2022, de 5 d’abril). Per tant, la vigència estarà vinculada a la durada de les línies de recerca o de serveis cientificotècnics que han estat objecte del contracte.

 Jornada a temps complet

 Horari de treball segons planificació

 Les condicions de contractació i remuneració es regularan per contracte laboral i s’ajustaran a les normes establertes a l’Hospital per al personal facultatiu.