El termini de candidatures estarà obert fins el 30 d'agost

El Consell General de Col·legis Oficials de Metges (CGCOM) ha obert el termini de presentació de candidatures a la Comissió Central de Deontologia per cobrir les set vacants del total de 12 membres que componen actualment aquesta Comissió.
Podran proposar candidatures els Col·legis de Metges, els consells autonòmics i el Consell General de Col·legis Oficials de Metges. Els set membres, que seran elegits per l'Assemblea General del CGCOM, mitjançant votació entre els aspirants que hagin presentat la seva candidatura, s'integraran en la Comissió Central de Deontologia per a un període de quatre anys a partir de la seva presa de possessió.

Són requisits exigibles: una antiguitat com a col·legiat o col·legiada de 15 anys; pertànyer o haver pertangut a les comissions deontològiques provincials i, excepcionalment, si no es compleix aquest requisit, les instàncies hauran d'anar avalades amb un informe de la Comissió Deontològica del Col·legi del què procedeixi el candidat o candidata. I presentar una declaració de no haver conflicte d'interessos.

La Comissió Central de Deontologia és una comissió tècnica del CGCOM que aborda tots els assumptes relacionats amb l'ètica i deontologia professional mèdica. Promoure i facilitar als metges espanyols la seva formació en Deontologia, així com als membres que integren les Comissions Deontològiques dels Col·legis de Metges.

Entre els seus treballs més significatius destaca el Codi Deontològic, aprovat al juliol de 2011 per l'Assemblea del CGCOM, i que es troba en procés d'actualització.

També disposa del "Manual d'Ètica i Deontologia Mèdica", una obra, editada en 2012, que desenvolupa els articles més complexos que configuren el vigent Codi de Deontologia i facilita l'adquisició d'habilitats per a la correcta interpretació i aplicació del mateix. A això cal sumar l'elaboració, per part d'aquesta Comissió, de Declaracions, documents, alguns d'abast internacional i els textos que estan resultant molt fructífers en organitzacions com l'Associació Mèdica Mundial.

El termini de presentació de candidatures comença divendres 23 de juliol i finalitza el proper 30 d'agost a les 14 hores. La formalització d'aquestes candidatures es pot fer per qualsevol dels mitjans establerts per reglament pel procediment administratiu comú.