Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

SALUT SANT JOAN REUS – BAIX CAMP

CIF

Q4300351F

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Joan Romera

Email

joan.romera@salutsantjoan.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

977308512

Especialitat - Especialidad

ANATOMIA PATOLÒGICA

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

REUS

Funcions - Funciones

Es valorarà:
• Experiència laboral acreditada com metge/essa especialista en anatomia patològica.
• Formació addicional específica per al lloc de treball, inclòs de l’especialitat en altres països (indicant hores).
• Experiència docent i investigadora.

Es busca un/a professional amb iniciativa, dinamisme, bon/a comunicador/a, orientat/ada a la millora contínua i amb capacitat de treball en equips multidisciplinaris.

Requisits - Requisitos

• Llicenciatura en Medicina i Cirurgia i titulació de Metge/essa especialista en Anatomia Patològica. Ambdós títols expedits per una universitat/Ministeri espanyols; o en el seu defecte, degudament homologats pel Ministeri competent. Es tindran en compte les candidatures en procés de homologació del títol de metge/essa especialista en anatomia patològica per el Ministeri competent.
• Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM

Condicions - Condiciones

S’ofereix:
• Contracte laboral per cobertura d’un lloc de treball estructural de naturalesa permanent a jornada completa.
• Retribució competitiva segons conveni colectiu.
• Incorporació immediata.
• Possibilitat d’incorporació a activitats docents universitàries i a activitats de recerca.

Les persones interessades hauran de:
1. Registrar-se a https://appborsadetreball.hospitalsantjoan.cat/login i introduir totes les dades personals i curriculars
2. Obligatori completar el perfil adjuntant la documentació (currículum vitae, titulacions i carta de presentació de l’interessat/ada).
3. Inscriure’s a la convocatòria oberta següent, amb el codi:

MA AP 01 23

Termini de presentació de sol•licituds: 31 de desembre de 2023

Contacte: Dr. Francesc Riu (Director del Servei d’Anatomia Patològica de Salut Sant Joan de Reus-Baix Camp) telèfon: 977308517 e-mail: francesc.riu@salutsantjoan.cat