Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

SALUT SANT JOAN DE REUS – BAIX CAMP

CIF

Q4300351F

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Joan Romera

Email

joan.romera@salutsantjoan.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

977308512

Especialitat - Especialidad

ANESTESIOLOGIA I REANIMACIÓ

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

REUS

Funcions - Funciones

Metge/essa especialista en Anestesiologia i Reanimació per l'Hospital Universitàri Sant Joan de Reus.

Es valorarà:
• Títol metge/essa especialista en anestesiologia i reanimació en procés de homologació per el Ministeri competent.
• Experiència laboral en l’àmbit hospitalari com assistencial.
• Experiència laboral acreditada com metge/essa especialista en anestesiologia i reanimació.
• Formació addicional específica per al lloc de treball, inclòs de l’especialitat en altres països (indicant hores/crèdits).
• Experiència docent i investigadora.

Requisits - Requisitos

• Llicenciatura en Medicina i Cirurgia amb la titulació d’especialista en Anestesiologia i Reanimació o que finalitzi la seva formació MIR en l’especialitat de anestesiologia i reanimació durant l’any 2023.
• Ambdós títols expedits per una universitat o ministeri espanyols; o en el seu defecte, degudament homologats pel Ministeri competent.
• Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM

Condicions - Condiciones

S’ofereix:
• Contracte laboral per cobertura d’un lloc de treball estructural de naturalesa permanent a jornada completa amb atenció continuada.
• Possibilitat de realitzar jornades complementàries remunerades.

Les persones interessades hauran de:
1. Registrar-se a https://appborsadetreball.hospitalsantjoan.cat/login i introduir totes les dades personals i curriculars
2. Obligatori completar el perfil adjuntant la documentació (currículum vitae, titulacions i carta de presentació)
3. Inscriure’s a la convocatòria oberta següent, amb el codi:

MA ANE 07 22

Termini de presentació de sol•licituds: 31 de juliol de 2023

Contacte: Dra. Pilar Sala (Responsable del Servei de Anestesiologia i Reanimació de l’Hospital Universitari Sant Joan Reus) telèfon 977310300 Extensió: 53340 mòbil: 617320419; e-mail: mariapilar.sala@salutsantjoan.cat