Funcions: Les pròpies del lloc de treball d’Anestesista

Requisits:

  • Títol de Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia
  • Títol d’especialista en Anestesiologia i Reanimació

Oferim:

  • Categoria: Adjunt/a
  • Contractació d’1 any
  • Horari planificat en torn de mati, tarda i nits en el Servei d’Anestèsia

Altres dades d’interès:

  • El/la candidat/a seleccionat/da haurà de donar compliment al que s’estableix legalment sobre incompatibilitats en cas de prestar serveis en un altre lloc de treball (Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats de Catalunya).
  • El/la candidat/a seleccionat/da realitzarà les guàrdies que la Direcció Mèdica, directament o per mitjà del/la Director/a de Servei, li assigni, d’acord a les necessitats assistencials de l’Hospital.
  • És imprescindible que el/la candidat/a seleccionat/da estigui col·legiat/da col·legiat/da al Col·legi Oficial de Metges de Barcelona en el moment de la seva incorporació.
  • El/la candidat/a seleccionat/da haurà de demostrar, o comprometre’s a adquirir, en un termini no superior a un any, un coneixement correcte de les dues llengües oficials a Catalunya.

Interessats/des enviar CV al correu: selecciorrhh@santpau.cat Assumpte: Anestèsia

 

Arxiu PDF amb tota la informació