Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

GESTIÓ DE SERVEIS SANITARIS / HOSPITAL COMARCAL DEL PALLARS

CIF

Q7555308A

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

MARTA CODINA

Email

rrhh@gss.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

973727222, extensió 1539

Especialitat - Especialidad

CIRURGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLOGIA

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

TREMP

Funcions - Funciones

• Activitat assistencial a consultes externes, hospitalització i quiròfan. Guàrdies localitzades.
• Docència de pregraus.
• Interconsultes amb serveis mèdics, rehabilitació i urgències.

Requisits - Requisitos

• Trobar-se en possessió de la titulació oficial de Llicenciat/ada en Medicina i Cirurgia, així com de l’especialitat en Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia (o en tràmits d’homologació).
• No estar inhabilita/a per a l’exercici professional o per a ocupar llocs de treball en el sistema sanitari de Catalunya.
• Acreditar els mèrits al·legats, amb justificació contrastable de la formació i de l’experiència professional.

Condicions - Condiciones

• Contracte de 6 mesos a jornada completa, i posterior contracte interí.
• Lloc de treball: Hospital Comarcal del Pallars, ubicat a Tremp (Lleida).
• Grup professional: Grup 1 AS-TGS Titulat/ada de Grau Superior.
• Retribució i condicions laborals segons el conveni col·lectiu vigent d’aplicació al personal laboral de l’empresa pública Gestió de Serveis Sanitaris.