Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

Hospital de Sant Pau

CIF

G59780494

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Isabel Arrieta

Email

npitarque@santpau.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

935537640

Especialitat - Especialidad

Dermatologia

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Barcelona

Funcions - Funciones

Les pròpies del lloc de treball

Requisits - Requisitos

• Títol de Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia
• Títol d’especialista en Dermatologia

Condicions - Condiciones

 Contractació indefinida en jornada a temps parcial de 1350 hores anuals
 Horari de treball segons planificació
 L’activitat es prestarà, en la seva totalitat o en part, en qualsevol de les dependències de la Institució o centres amb els quals la Institució tingui contractada l’assistència a la població de referència, com l’Hospital Sant Bernabé de Berga.

https://www.santpau.cat/ca/web/public/convocatories-internes/externes-de-facultatiu/facultativa/-/asset_publisher/C1eiNr9iUahR/content/convo-fgs-2022-86?redirect=%2Fca%2Fweb%2Fpublic%2Fconvocatories-internes%2Fexternes-de-facultatiu%2Ffacultativa&inheritRedirect=true