INFORMACIÓ ELECTORAL 2016

La Junta de Govern Extraordinària del Col·legi Oficial de Metges de Tarragona, en la sessió del dia 16 de març de 2016, i tenint en compte les directrius establertes en els Estatuts vigents (articles 34 a 43), va aprovar procedir a la convocatòria d’eleccions, que se celebraran el dia 19 de maig de 2016, per a:

Delegats a l’Assemblea de Compromissaris
Junta de Govern

Durada i mandat que s’atorga als elegits: Quatre anys (articles 14 i 21)


CALENDARI

16 de març de 2016 Junta de Govern: Convocatòria d'eleccions a Assemblea de Compromissaris i Junta de Govern. S'acorda que les votacions se celebraran el dia 19 de maig, d'acord amb el calendari electoral.

Es proposa el nomenament de la Junta Electoral i s'estableixen les condicions i terminis de la celebració del procés electoral.

Es procedeix al tancament del cens electoral.

16 de març de 2016 Assemblea de Compromissaris: s'informa de la convocatòria d'eleccions, de les seves condicions i terminis.

A proposta de la Junta de Govern, s'anomena la Junta Electoral.

17 de març de 2016 Es fa difusió de la convocatòria (a la col·legiació, al Consell de Col·legis de Metges de Catalunya, al Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos i als mitjans audiovisuals).

Inici del termini d'impugnacions del cens electoral.

Inici del termini de presentació de candidatures per a l'Assembla de Compromissaris i a Junta de Govern.

18 de març de 2016 Constitució de la Junta Electoral, presa de possessió i discerniment de càrrecs.

31 de març de 2016 Fi del termini de presentació d'al·legacions i impugnacions al cens electoral.

15 d'abril de 2016 Fi del termini de presentació de candidatures a Assemblea de Compromissaris i a Junta de Govern (14 h.)

Proclamació provisional de les candidatures.

18 d'abril de 2016 La Junta Electoral proclama definitivament les candidatures a Assemblea de Compromissaris i a Junta de Govern.

19 d'abril de 2016 Inici de la campanya electoral i del vot per correu.

18 de maig de 2016 Fi de la campanya electoral i del vot per correu.

19 de maig de 2016 Votacions, de 9 a 20 h.

25 de maig de 2016 Presa de possessió de la nova Junta de Govern.COMARQUES I DELEGATS A COMPROMISSARIS PER COMARQUES (articles 14 i 15)

COMARCA CENS DELEGATS
Alt Camp 84 6
Baix Ebre 336 23
Baix Camp 800 56
Baix Penedès 88 6
Conca de Barberà 28 2
Montsià 158 11
Priorat 13 1
Ribera d'Ebre 56 4
Tarragonès 1.319 92
Terra Alta 11 1
Altres províncies 258 -
TOTAL 3.151 202

El total del cens electoral, per a les votacions a la Junta de Govern, és de 3.151 col·legiats. El total del cens electoral, per a les votacions a l’Assemblea de Compromissaris, és de 2.893 col·legiats. La diferencia de 258 col·legiats correspon als que resideixen i exerceixen a altres províncies.


CONDICIONS PER A ÉSSER ELEGIBLE COM A CANDIDAT

 1. Delegats a l’Assemblea de Compromissaris (article 38):

  Estar col·legiat en el Col·legi Oficial de Metges de Tarragona en alguna de les categories següents: amb exercici, sense exercici o com a honorífic. Cal constar en el cens electoral, pertànyer a la demarcació comarcal a la qual s’és candidat i no trobar-se afectat per cap prohibició i/o incapacitat legal o estatutària ni trobar-se inhabilitat per sentència o resolució administrativa ferma per a l’exercici de la professió o per ocupar càrrecs públics.

  Els candidats hauran de presentar per escrit a la Junta Electoral la seva candidatura, de forma individual, i fent constar la demarcació per la qual es presenten. S’entén que pertanyen a una demarcació comarcal determinada els col·legiats que hi resideixin i hi exerceixin, o bé els que exerceixin exclusivament a la demarcació. En cas d’exercici professional a dues comarques, s’entendrà que es pertany a aquella on es tingui una major dedicació horària professional.


 2. Junta de Govern (article 39):

  Estar col·legiat en el Col·legi Oficial de Metges de Tarragona en alguna de les categories següents: amb exercici o sense. Cal constar en el cens electoral i no trobar-se afectat per cap prohibició i/o incapacitat legal o estatutària ni trobar-se inhabilitat per sentència o resolució administrativa ferma per a l’exercici de la professió o per ocupar càrrecs públics.

  En qualsevol cas, per ésser candidat al càrrec de President i Vicepresidents, a més complir amb les condicions del present article, caldrà tenir, a data de la convocatòria de les eleccions, una antiguitat com a col·legiat en exercici en aquest Col·legi de més de cinc anys i de forma ininterrompuda.

  Els candidats hauran de presentar candidatures completes pel sistema de llistes tancades, signades per tots els candidats, amb expressió de les seves dades personals i col·legials, especificant els càrrecs als quals es presenta cada candidat. Així mateix hi constaran també totes les dades personals i col·legials dels suplents de cadascun dels candidats, juntament amb les seves signatures, i resultarà posteriorment elegida la llista més votada.

  La composició de cada candidatura haurà de contemplar una participació proporcionada d’homes i dones, en els termes que s’estableixin a la normativa sobre igualtat efectiva d’homes i dones i a la normativa electoral.

  Cada candidat haurà d’acompanyar la sol·licitud amb una declaració de no estar afectat per cap prohibició o incompatibilitat legal o estatutària i on es manifesti, si escau, l’existència de possibles conflictes d’interessos en relació amb el càrrec al qual s’opta en el procés electoral.


FORMA D’ELECCIÓ

 1. Delegats a l’Assemblea de Compromissaris:
  Per votació nominal i secreta de tots els col·legiats que integren cada una de les demarcacions comarcals amb dret a vot.
 2. Junta de Govern:
  L’elecció es farà per votació nominal i secreta de tots els col·legiats que integren el Col·legi Oficial de Metges de Tarragona, amb dret a vot.

PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES

Del dia 17 de març al dia 15 d’abril.
Horari: De 9.00 hores a 14.00 hores.

Els candidats a delegats a l’Assemblea de Compromissaris i Junta de Govern, hauran de tenir els requisits que estableixen els articles 38 i 39 dels Estatuts, i sol·licitar-ho per escrit a la Junta Electoral.

La candidatura per a la Junta de Govern ha d’estar formada per (article 19):

 • 1 president
 • 1 vicepresident 1r
 • 1 vicepresident 2n
 • 1 vicepresident 3r
 • 1 secretari
 • 1 vicesecretari
 • 1 tresorer comptador
 • 5 vocals

APROVACIÓ DE CANDIDATURES I PROCLAMACIÓ DE CANDIDATS

El dia 15 d’abril es reunirà la Junta Electoral i aprovarà provisionalment la relació de candidatures per l’Assemblea de Compromissaris i la Junta de Govern, que reuneixin les condicions d’elegibilitat.

El dia 18 d’abril la Junta electoral portarà a terme la proclamació definitiva de la llista o llistes de candidats/as i/o candidatures i s’exposaran al tauler d’anuncis del Col·legi Oficial de Metges de Tarragona i als districtes electorals.


PROGRAMES ELECTORALS

Els candidats podran desenvolupar la seva condició electoral adreçant-se als electors, en la forma que considerin més adient, des del dia 19 d’abril fins al dia 18 de maig.

Queda prohibida tota activitat electoral que impliqui descrèdit o falta de respecte personal als altres candidats/as i que estigui en desacord amb els principis continguts a les normes deontològiques, l’aplicació de les quals és obligatòria. El trencament d’aquesta prohibició portarà com a conseqüència l’exclusió de la qualitat de candidat, per acord de la Junta Electoral, després d’escoltar la Comissió Deontològica. Si la infracció és imputable a un candidat a la Junta de Govern, però no a tota la Junta de Govern, es tindrà en compte la possibilitat d’excloure el candidat i substituir-lo pel seu suplent.


PROCEDIMENT ELECTORAL (article 41)

 1. L'elecció dels delegats de l'Assemblea de Compromissaris serà per votació nominal i secreta, en la qual podran prendre part tots els col·legiats amb dret a vot. S´establiran com a districtes electorals Tarragona (col·legiats de les comarques de l’Alt Camp, Baix Penedès, Conca de Barberà i Tarragonès), Reus (col·legiats de les comarques del Baix Camp, Priorat i Ribera d’Ebre) i Tortosa (col·legiats de les comarques del Baix Ebre, Montsià i Terra Alta).

  S'estableixen les meses electorals següents:

  Districte Electoral Meses Adreça Població
  Tarragona 1,2 i 3 Seu col·legial. Via de l'Imperi, 11 bis Tarragona
  Reus única Delegació col·legial. Antoni de Bofarull, 8 Reus
  Tortosa única Delegació col·legial. Passeig de l’Ebre, 24 Tortosa

 2. El vot podrà ser emès personalment o per correu. Les votacions es faran a les meses electorals, el dia 19 de maig de 2016, des de les 9 fins a les 20 hores.


VOT PRESENCIAL (article 41.3)

Per a la votació, en cada mesa hi haurà, a la disposició dels col·legiats, les paperetes i els sobres corresponents a l´ Assemblea de Compromissaris i a la Junta de Govern. Per a la votació dels delegats de l´ Assemblea de Compromissaris hi haurà una papereta corresponent a cada demarcació comarcal amb el nom dels candidats que es presentin i un sobre en el que figuri únicament escrit l´ expressió “Assemblea de Compromissaris”. El vot s’emetrà, prèvia identificació documental, entregant aquest sobre al president de la mesa de votació, que l’introduirà a l’urna.

Per a la votació de membres de la Junta de Govern hi haurà un sobre en el que figurarà l’expressió “Junta de Govern” i les corresponents paperetes, llistes tancades, de les candidatures proclamades. L´ elector introduirà la papereta de la llista que decideixi votar en el sobre esmentat i, prèvia identificació documental, l´ entregarà al president de la mesa, que l’introduirà a l’urna.VOT PER CORREU (article 41.6)

El dia 19 d’abril s’inicia el termini per tal que els col·legiats puguin fer ús del vot per correu i finalitza el dia 18 de maig.

Per aquells casos especials en què el col·legiat pugui votar per correu, se li remetran totes les paperetes de totes les candidatures i, a més, dos sobres especials. En un sobre figurarà l’expressió “Conté papereta per a l'elecció de l'Assemblea de Compromissaris del Col·legi Oficial de Metges de Tarragona, per a la demarcació comarcal de (demarcació comarcal). Votant: nom i cognoms (nom i cognoms). Número de col·legiat: (número de col·legiat). Signatura (signatura)”.

En un altre sobre constarà: “ Conté papereta per a l'elecció de la Junta de Govern del Col·legi Oficial de Metges de Tarragona. Votant: nom i cognoms (nom i cognoms). Número de col·legiat (número de col·legiat). Signatura (signatura)”.

El col·legiat procedirà, quant al primer sobre i les seves paperetes, igual com si votés personalment i introduirà els respectius sobres dins dels sobres especials en els quals es farà constar les dades que se li sol·liciten, els trametrà, al secretari de la Junta Electoral, per correu i amb l’antelació suficient, dins d'un tercer sobre en què figurarà de manera destacada la paraula "Eleccions". Dins aquest tercer sobre, l’elector adjuntarà còpia del document nacional d’identitat. En sessió pública s'obrirà el sobre exterior i, previ el reconeixement de la signatura pel secretari de la Junta Electoral, aquest custodiarà sense obrir els sobres especials fins al moment de la votació, en què els passarà als presidents de les meses de votació.

Els presidents de les meses de votació custodiaran sense obrir els sobres especials fins que hagin finalitzat les votacions personals; en aquest moment, i prèvia comprovació que el col·legiat no ha exercit el seu vot personalment, procediran a l'obertura dels sobres especials i a dipositar els sobres blancs a les urnes. Els sobres especials corresponents a col·legiats que hagin votat personalment seran destruïts sense obrir.


CONSTITUCIÓ DE LES MESES, VOTACIÓ I ESCRUTINI (article 42)

Cada candidatura a les eleccions podrà nomenar interventors per a cadascuna de les meses electorals, no obstant només podrà actuar com a interventor un d ‘ells de forma simultània.

Seran nul·les totes les paperetes que continguin modificacions en la seva constitució i en la seva redacció, i que no corresponguin al model oficial.

Finalitzada la votació, es procedirà, en cada mesa electoral, a l’escrutini públic dels vots obtinguts per a cada candidat, en cadascuna de les demarcacions comarcals; i s’estendrà l’acta corresponent, que serà signada per tots els membres de cada mesa.

Aquesta acta es passarà, seguidament, a la Junta Electoral que, una vegada recollides totes les actes de les meses de votació, procedirà a l’escrutini dels vots obtinguts per a cada candidat, en cada una de les demarcacions comarcals. El president de la Junta Electoral proclamarà els resultats provisionals de la votació. De l’escrutini de la Junta Electoral s’estendrà l’acta corresponent que serà signada per tots els membres de la Junta Electoral. La Junta Electoral, informarà del resultat a la Junta de Govern en funcions del Col·legi Oficial de Metges de Tarragona. La Junta de Govern en funcions trametrà la informació al Consell de Col·legis de Metges de Catalunya, al Consell General Oficials de Col·legis de Metges i a l’Administració sanitària. El Col·legi Oficial de Metges de Tarragona expedirà els corresponents nomenaments als candidats que hagin resultat electes.