Funcions:

1. Realitzar, d’acord amb els estàndards del BST, la prestació de serveis com hematòleg clínic en els àmbits assistencials de Consulta externa, Interconsultes i Hospital de dia

2. Les línies d’activitat de l’àmbit de l’Hematologia Clínica que el BST incorpora a la seva cartera de serveis són els següents:

 • Patologia de la sèrie vermella
 • Patologia de la sèrie blanca
 • Hemostàsia i Trombosis
 • Citologia hematològica
 • Suport a les proves bàsiques del laboratori d’Hematologia

3. Integrar-se al grup de guàrdia d’Hematologia clínica en els casos en que el BST assumeixi l’assistència les 24 h del dia mitjançant una guàrdia localitzada.

4. Assumir la direcció tècnica del servei de transfusió en aquells casos en què el BST li encomani aquesta tasca, desenvolupant les següents funcions:

 • Revisió i validació dels estudis previs a l’administració de sang i hemo derivats del servei de transfusió, així com dels estudis del laboratori d’Immunohematologia diagnòstica.
 • Supervisar la correcta realització dels procediments i tècniques per al correcte desenvolupament de l’activitat, vetllant per la correcta indicació i administració de sang i hemo derivats.
 • Establir els mecanismes de control per un correcte funcionament de la qualitat en tots els processos aplicant aquelles mesures de correcció o millora que es considerin necessàries.
 • Participar en les diferents comissions transversals així com en les diferents comissions hospitalàries, sent part activa en totes les activitats que derivin del Comitè de Transfusió Hospitalària.
 • Gestionar l’hemovigilància, avaluant les notificacions de reaccions adverses, analitzar els possibles orígens i posar en marxa les mesures per el seu tractament i posterior prevenció.
 • Coordinar la capacitació i formació del personal relacionat amb la transfusió del centre; personal que realitza la transfusió i personal de laboratori.
 • Realitzar formació relacionada amb l’activitat del banc de Sang i Teixits als professionals sanitaris del centre hospitalari on desenvolupa la seva activitat.

5. Participar en els projectes d’investigació assignats, en els diferents Comitès i Comissions i realitzar les activitats de docència planificades pel Servei.

Requisits:

Medicina i Cirurgia amb especialitat d’hematologia i hemoteràpia

Català: Nivell C o compromís d’adquirir la titulació corresponent en un termini màxim de 2 anys, a comptar des de la data d’efecte de l’adjudicació de la vacant

S’ofereix:

Centre de treball del Banc de Sang i Teixits ubicat a: BST Tarragona (hospitals de la xarxa provincial de la zona de Tarragona)

Detalls de jornada: 100%

Horari Específic: de dilluns a divendres de 08:00 a 17:00h, amb flexibilitat per realitzar d’altres horaris.

Retribució: segons normativa legal vigent

Dades d’interès:

Persona de contacte:

Marta Parrado

Telèfon:

935573559

Email:

mparrado@bst.cat