Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

GENERALITAT DE CATALUNYA- DEPARTAMENT DE DRETS SOCIALS

CIF

S-0811001-G

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

OMAYRA TORIJA I GEMMA BRULL

Email

omayratorija@gencat.cat /gbrull@gencat.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

977239400 – 627480009

Especialitat - Especialidad

GERIATRA / METGE DE FAMÍLIA

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

RESIDÈNCIA PER A GENT GRAN MARE DE DÉU DE LA MERCÈ DE TARRAGONA CIUTAT

Funcions - Funciones

Funcions en relació amb les persones usuàries, la seva família o persona de referència:

· Conèixer l’estat de salut de la persona i els seus nivells de dependència en el moment de l’ingrés.

· Fer l’avaluació geriàtrica integral de la persona usuària a l’ingrés i emplenar la història clínica i l’expedient assistencial.

· Sol·licitar, si escau, les proves complementàries necessàries per a l’ingrés.

Definir els objectius d’atenció mèdica periòdicament i determinar els nivells d’atenció que necessiti cada persona.

· Aplicar els programes de prevenció i promoció de la salut de les persones ateses al centre, en col·laboració amb altres professionals de l’equip interdisciplinari.

· Prescriure els tractaments específics (farmacològic, nutricional, de contenció…) i indicar les mesures a adoptar segons les necessitats individuals.

· Fer el seguiment periòdic de les persones usuàries segons les necessitats assistencials individuals (malalties agudes o cròniques, processos terminals…) i actualitzar l’expedient assistencial.

. Donar informació de l’estat de salut a cada persona usuària, al familiar o persona de referència, demanant la seva col·laboració en el procés d’atenció.

. Vetllar perquè s’acompleixin les normes de confidencialitat de les persones ateses i el respecte al dret a la intimitat.

· Derivar la persona atesa al recurs assistencial pertinent quan no es pugui atendre adequadament en la residència i establir la coordinació necessària per tal de mantenir la continuïtat assistencial.

· Elaborar els informes mèdics que li siguin requerits amb relació a l’estat de salut de les persones usuàries del centre.

· Vetllar pel respecte als costums relacionals i a la diversitat cultural de les persones ateses.

Funcions en relació amb l’equip interdisciplinari:

· Participar en les sessions destinades a l’elaboració i el seguiment del Pla individual d’atenció interdisciplinària (PIAI) i fixar, coordinadament amb la resta de l’equip, els objectius adreçats a la prevenció, manteniment o recuperació de l’estat de salut i l’autonomia funcional de cada persona, d’acord amb la persona atesa, i persona responsable.

· Participar en l’elaboració i la revisió periòdica dels protocols assistencials en el camp de la seva competència.

· Participar i intervenir en les activitats de formació continuada de l’equip interdisciplinari del centre.

· Assessorar el personal assistencial en tot allò que pugui conduir a la millora de la qualitat de l’atenció prestada.

· Participar, conjuntament amb la resta de professionals, en el disseny, la supervisió i el seguiment del programa general d’activitats del centre.

· Participar en l’elaboració de la memòria anual d’activitats del centre, altres estudis i treballs, i facilitar les dades relatives a l’àmbit de la seva competència.

· Elaborar i participar en projectes d’investigació, recerca, docència i gestió en l’àmbit de la medicina.

· Participar en els comitès d’ètica del centre.

· Participar i intervenir en les activitats de formació del personal en pràctiques.

· Participar activament, conjuntament amb els altres membres de l’equip, en els plans de millora del centre.

Funcions en relació amb l’organització del centre:

· Elaborar i revisar periòdicament els protocols assistencials de l’àmbit sanitari en les vessants preventiva i terapèutica, i supervisar-ne la correcta aplicació.

· Informar la direcció del centre i el/la professional responsable higiènic-sanitària de qualsevol circumstància que pugui comportar risc per a la salut del col·lectiu de les persones usuàries o de treballadors del centre i assessorar en la presa de mesures destinades a la prevenció o pal·liació dels seus efectes

Requisits - Requisitos

Estar en possessió del títol universitari ocial de grau o llicenciatura en medicina.

Estar col·legiat/da al Col·legi Ocial de Metges.

Disposar del coneixement oral i escrit de la llengua catalana de nivell C1 de la Direcció General de Política Lingüística, o l’equivalent.

Aspectes a valorar:

-Tenir formació complementària en gerentologia.

-Disposar de capacitat de resolució de problemes i de presa de decisions de forma àgil i ecaç.

-Disposar de capacitat de planicació i d’organització, per afrontar nous reptes i adaptar-se a noves situacions.

-Disposar de capacitat de comunicació (empatia i escolta activa) i de treball en equip, així com de coordinar-se amb altres serveis i professionals del seu àmbit de treball.

-Disposar de capacitat per establir relacions interprofessionals de forma positiva.

Condicions - Condiciones

Contracte com a personal laboral de la Generalitat de Catalunya.

Calendari anual de 1633h, és a dir 37h i 15 minuts a la setmana. Flexibilitat horària.