Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

GESTIÓ DE SERVEIS SANITARIS

CIF

Q7555308A

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

MARTA CODINA

Email

rrhh@gss.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

973727226

Especialitat - Especialidad

GERIATRIA

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

LLEIDA

Funcions - Funciones

• Activitat assistencial en consultes externes, unitat d’hospitalització d’aguts i unitat de recuperació funcional i guàrdies
d’hospitalització.
• Docència de pregraus i postgraus.
• Possibilitat de recerca a l’Institut de Recerca Biomèdica.

Requisits - Requisitos

• No trobar-se inhabilitat/ada per a l’exercici professional o per a ocupar llocs de treball en el sistema sanitari de Catalunya.
• Trobar-se en possessió de la titulació oficial de l’especialitat en Geriatria, que habiliti per a l’exercici professional (o finalitzar la
formació MIR d’aquesta especialitat durant el 2022).
• Acreditar els mèrits al·legats, amb justificació contrastable tant de la formació com d’experiència professional.

Condicions - Condiciones

• Contracte eventual de 6 mesos a jornada completa, renovable a la seva finalització.
• Grup professional: Grup 1 AS-TGS Titulat/ada de Grau Superior.
• Retribució i condicions laborals segons el conveni col·lectiu vigent d’aplicació al personal laboral de l’empresa pública Gestió de
Serveis Sanitaris.