Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

CONSORCI SANITARI DE TERRASSA

CIF

Q5856145G

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Marta Fité i Bacardit

Email

mfite@cst.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

937839244

Especialitat - Especialidad

Medicina Interna

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Terrassa (Barcelona)

Funcions - Funciones

El Consorci Sanitari de Terrassa (CST) té necessitat de cobrir un lloc de treball per a Facultatiu/va especialista en Medicina Interna per a l’Hospital de Terrassa.
Ubicat a l'Hospital de Terrassa formant part del Servei de Medicina Interna i amb les funcions pròpies del Servei (Hospitalització, guàrdies, Consulta externa, etc).

Requisits - Requisitos

Disposar del títol de Llicenciat en Medicina i Cirurgia i el d’especialista en Medicina Interna. En el cas que el títol d’especialista s’hagi assolit en país estranger serà imprescindible acreditar la seva convalidació pel Ministeri corresponent que l’habiliti per exercir l’especialitat a l’Estat Espanyol.
El professional seleccionat/da haurà de donar compliment al que s’estableix legalment en matèria d’incompatibilitats en el cas que presti serveis en un altre lloc de treball públic o privat (Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats de Catalunya).
És imprescindible que la persona seleccionada estigui inscrita al Col·legi Oficial de Metges de Barcelona en el moment de la seva incorporació.

Condicions - Condiciones

Contracte al 100% de jornada distribuïda en 37'5 hores setmanals.
Remuneració segons conveni SISCAT.
Es valorarà Nivell de Carrera Professional.

El termini de presentació de les candidatures serà el proper 31/08/2022
Podeu trobar més informació per enviar el vostre CV a l'enllaç: https://cst.cat/oferta-treball/especialistes-en-medicina-interna-personal-facultatiu-ref-med-358/