Programa de salut pública per a l’estudi epidemiològic dels casos amb COVID-19:

  • Identificació i aïllament de casos (confirmats o no confirmats).
  • Identificació, quarantena i realització del seguiment de contactes estrets durant 14 dies utilitzant un sistema semiautomatitzat per assolir una alta cobertura.
  • Detecció precoç dels contactes que es transformen en casos.
  • Implementació del sistema de vigilància integrat amb base de dades centralitzada que generi indicadors en temps real que serveixin per a la presa de decisions durant la progressió del desconfinament gradual.
  • Monitorització de l’impacte de la pandèmia, més enllà del coronavirus (mortalitat per totes les causes, declaracions malalties de declaració obligatòria –MDO- i sistema de notificació microbiològica de totes les malalties, risc psicosocial).

Requisits:

  1. Disposar de la titulació universitària de llicenciatura o grau necessària per accedir al cos de titulació superior, especialitat salut pública.
  2. Acreditar coneixements de llengua catalana corresponents al nivell C1.
  3. Complir els requisits que amb caràcter general estableix l’article 56 i següents del text refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (TREBEP).

Retribucions:

  • Total íntegre mensual: 2.610,17€
  • Total íntegre anual: 35.620,66€

Contacte: Àngel Altès Català

Telèfon: 977 249 609

Email: angel.altes@gencat.cat

Arxiu PDF amb tota la informació