La Sub-direcció General d’Avaluacions Mèdiques de la Direcció General d’Ordenació i Regulació Sanitària del Departament de Salut selecciona una persona per a prestar serveis com a titulat/ada superior, metge/essa avaluador/ora, A-24.4, per a la substitució d’una persona en situació d’incapacitat temporal.

Referència: SLT002-21 – Titulat/ada superior metge/essa avaluador/a, A-24.4

Funcions:

 • Dur a terme el control, la inspecció, l’avaluació i el seguiment dels processos mèdics i sanitaris corresponents a les prestacions del sistema de Seguretat Social en matèria d’incapacitats laborals.
 • Efectuar avaluacions mèdiques respecte de la incapacitat funcional per a l’exercici de determinades activitats, d’acord amb la normativa sectorial aplicable.
 • Donar suport als metges d’atenció primària, per a la correcta gestió dels pacients en situació d’incapacitat laboral i exercir la inspecció i el control de la prestació.
 • Realitzar l’avaluació mèdica i els dictàmens preceptius, pel que fa a les invalideses permanents.
 • Efectuar les funcions d’assessorament i informe que dins l’àmbit de l’avaluació mèdica li siguin encomanades.
 • Homogeneïtzar criteris mèdics, fer protocols d’actuacions i realitzar formació en matèria d’Incapacitat Temporal.
 • Realitzar l’avaluació mèdica de les lesions permanents incapacitants i no incapacitants derivades de contingències professionals.
 • Assessorar i atendre les consultes i peticions fetes pels diversos agents implicats en el control de les incapacitats laborals.
 • Realitzar informes de valoració de les reclamacions prèvies enfront d’altes mèdiques i informes pericials amb assistència al jutjat del social.
 • Elaborar els expedients de jubilació per incapacitat de funcionaris civils de l’Estat i realitzar informes de valoració de la incapacitat temporal d’aquests funcionaris, segons les normes establertes per conveni.
 • Realitzar avaluacions mèdiques del personal funcionari de la Generalitat que ocupa llocs de treball que requereixen unes condicions físiques o psíquiques especials, en els procediments d’assignació de llocs de treball de segona activitat.
 • Realitzar informes d’avaluació mèdica en relació a diferents prestacions com: risc durant l’embaràs, mutilats de la guerra civil, assegurança escolar.
 • Elaborar informes d’avaluació d’aptituds per a la realització de determinades activitats, com és el cas de l’aptitud per a la conducció de vehicles i la tinença de permís d’armes.

Requisits:

Atès el contingut de l’Acord de Govern de 13 de juny de 2017, sobre criteris per a la formalització de nomenaments i contractacions de personal temporal en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, poden participar:

 • Prioritàriament, una persona amb vinculació com a funcionària del cos de titulació superior de la Generalitat de Catalunya, metge/essa avaluador/a.
 • Excepcionalment i en el cas que no es presenti cap persona funcionària que compleixi els requisits i les capacitats per a la seva ocupació, també es tindran en compte les sol·licituds de les persones que compleixin els requisits següents:
  1. Estar en possessió de la llicenciatura o grau en Medicina.
  2. Acreditar coneixements de llengua catalana corresponents al nivell C1.
  3. Complir els requisits que amb caràcter general estableix l’article 56 i següents del text refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (TREBEP):
 • Altres funcions pròpies que li siguin encomanades pels seus superiors jeràrquics.

Termini: fins al dia 22 de gener de 2021.

Enllaçhttps://atriportal.gencat.cat/ATRI-ng/#/ofertes-treball/veure/64669

Més informació: https://salutweb.gencat.cat/web/.content/_serveis/Ofertes-de-treball/2021/SLT-002-21.pdf