Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

PROPREVENCIO

CIF

314823F

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

JOSE ANTONIO DE JORGE

Email

josejorge66@hotmail.com

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

616238603

Especialitat - Especialidad

METGE EN EL TREBALL

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

PRINCIPAT D'ANDORRA

Funcions - Funciones

• Assessorar en temes de salut laboral a les persones que exerceixin els càrrecs de comandament al departament.
• Elaborar, dirigir, si s’escau, i avaluar, conjuntament amb els tècnics de prevenció del
• Departament, els programes preventius que siguin necessaris desenvolupar.
• Realitzar els exàmens de salut determinats normativament.
• Col·laborar en les campanyes sanitàries organitzades per les administracions públiques.
• Elaborar la memòria anual medica.
• Col·laborar en la implementació i la integració dels plans de prevenció.
• pels seus superiors.
• Realització de reconeixements mèdics
• Elaboració certificats, aptes, aptes amb limitacions, no aptes
• Validació reconeixements dels equips generals
• Elaboració informes epidemiològics
• Assessorament empreses en matèria de vigilància de la salut
• Realitzar propostes de millora del Servei
• Realitzar la memòria preventiva, l’estudi epidemiològic, la planificació de l’activitat preventiva, col.laborar a les campanyes de vacunació (grip, Covid, etc.), campanyes de promoció de la salut (prevenció del càncer, hàbits saludables, etc.).
• Participar en els projectes d'Empresa Saludable, Hospital Sense Fum, Deshabituació tabàquica, etc.

Requisits - Requisitos

METGE ESPECIALISTA EN MEDICINA EN EL TREBALL

Condicions - Condiciones

DIRECTOR DEPARTAMENT MÈDIC
SALARI A CONVENIR