Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

Subdirecció General d’Avaluacions Mèdiques Tarragona

CIF

S0811001G

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Josep Gomis i Blanch

Email

icam.tarragona.salut@gencat.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

977 21 36 12

Especialitat - Especialidad

Metge/essa avaluador/a

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Tortosa

Funcions - Funciones

– Dur a terme el control, la inspecció, l'avaluació i el seguiment dels processos mèdics i sanitaris corresponents a les prestacions del sistema de Seguretat Social en matèria d'incapacitats laborals.
– Efectuar avaluacions mèdiques respecte de la incapacitat funcional per a l'exercici de determinades activitats, d'acord amb la normativa sectorial aplicable.
– Donar suport als metges d'atenció primària, per a la correcta gestió dels pacients en situació d'incapacitat laboral i exercir la inspecció i el control de la prestació.
– Realitzar l'avaluació mèdica i els dictàmens preceptius, pel que fa a les invalideses permanents.
– Efectuar les funcions d'assessorament i informe que dins l'àmbit de l'avaluació mèdica li siguin encomanades.
– Homogeneïtzar criteris mèdics, fer protocols d'actuacions i realitzar formació en matèria d'Incapacitat Temporal.
– Realitzar l'avaluació mèdica de les lesions permanents incapacitants i no incapacitants derivades de contingències professionals.
– Assessorar i atendre les consultes i peticions fetes pels diversos agents implicats en el control de les incapacitats laborals.
– Realitzar informes de valoració de les reclamacions prèvies enfront d'altes mèdiques i informes pericials amb assistència al jutjat del social.
-Elaborar els expedients de jubilació per incapacitat de funcionaris civils de l'Estat i realitzar informes de valoració de la incapacitat temporal d'aquests funcionaris, segons les normes establertes per conveni.
– Realitzar avaluacions mèdiques del personal funcionari de la Generalitat que ocupa llocs de treball que requereixen unes condicions físiques o psíquiques especials, en els procediments d'assignació de llocs de treball de segona activitat.
– Realitzar informes d'avaluació mèdica en relació a diferents prestacions com: risc durant l'embaràs, mutilats de la guerra civil, assegurança escolar.
– Elaborar informes d'avaluació d'aptituds per a la realització de determinades activitats, com és el cas de l'aptitud per a la conducció de vehicles i la tinença de permís d'armes.

Requisits - Requisitos

1. Estar en possessió de la llicenciatura o grau en Medicina.
2. Acreditar coneixements de llengua catalana corresponents al nivell C1.
3. Complir els requisits que amb caràcter general estableix l’article 56 i següents del text refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (TREBEP)

Condicions - Condiciones

Nom del lloc: Titulat/ada superior, metge/essa avaluador/a
Grup: A
Nivell: 24.4
Jornada: Normal
Horari: Normal
Unitat directiva: Subdirecció General d’Avaluacions Mèdiques – Direcció General d'Ordenació i Regulació Sanitària
Localitat: Avinguda Colom, 16-20, Tortosa
Forma d’ocupació del lloc: Comissió de serveis en lloc vacant o nomenament de personal funcionari interí, per un període màxim de tres anys, sense perjudici del que estableix l’article 10.4 del TREBEP o quees pugui acordar el seu cessament anticipat per les causes previstes legalment o en el propi nomenament.
Les persones interessades que reuneixin els requisits esmentats han d’emplenar la sol·licitud que trobaran a https://salutweb.gencat.cat/ca/el_departament/rrhh22/index.htmlI i enviar-la fins al dia 9 de desembre de 2022.