Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

GESTIÓ DE SERVEIS SANITARIS (HOSPITAL UNIVERSITARI DE SANTA MARIA)

CIF

Q7555308A

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Marta Codina

Email

rrhh@gss.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

973727226

Especialitat - Especialidad

METGE/ESSA DE FAMILIA o INTERNISTA

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

LLEIDA

Funcions - Funciones

• Seguiment de pacients a consulta externa en l’àmbit hospitalari de VIH i malalties de transmissió sexual.
• Consulta externa de PreP.
• Seguiment de pacients hospitalitzats.

Requisits - Requisitos

• No trobar-se inhabilitat/ada per a l’exercici professional o per a ocupar llocs de treball en el sistema sanitari de Catalunya.
• Trobar-se en possessió de la titulació oficial de l’especialitat de Medicina Interna o Medicina Familiar i Comunitària, que habiliti per a l’exercici professional (o finalitzar la formació MIR d’aquestes especialitats durant el 2022).
• Acreditar els mèrits al·legats, amb justificació contrastable tant de la formació com d’experiència professional.

Condicions - Condiciones

• Contracte eventual de 6 mesos a jornada completa, renovable a la seva finalització.
• Grup professional: Grup 1 AS-TGS Titulat/ada de Grau Superior.
• Retribució i condicions laborals segons el conveni col·lectiu vigent d’aplicació al personal laboral de l’empresa pública Gestió de Serveis Sanitaris.

Poden trobar tota la informació d'aquesta oferta en el següent enllaç: http://www.gss.cat/ca/node/58740