Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

SALUT SANT JOAN REUS – BAIX CAMP (Hospital Universitari Sant Joan Reus)

CIF

Q4300351F

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Joan Romera

Email

joan.romera@salutsantjoan.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

977308512

Especialitat - Especialidad

PEDIATRIA

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

REUS

Funcions - Funciones

Es valorarà:
• Títol de metge/essa especialista en Pediatria en procés de homologació per el Ministeri competent.
• Experiència laboral en l’àmbit hospitalari com assistencial.
• Experiència laboral com a metge/essa adjunt/a especialista en pediatria en l’àmbit hospitalari.
• Formació addicional específica per al lloc de treball. Inclòs de l’especialitat en altres països (Indicant hores)
• Experiència docent i investigadora.

Es cerquen professionals amb iniciativa, dinamisme, bons/es comunicadors/ores, orientats/ades a la millora contínua i amb capacitat de treball en equips multidisciplinaris..

Requisits - Requisitos

• Llicenciatura o grau en Medicina i Cirurgia i titulació d’especialista en Pediatria o que finalitzi la seva formació MIR en l’especialitat en Pediatria durant l’any 2023.
• Ambdós títols expedits per una Universitat/Ministeri espanyols; o en el seu defecte, degudament homologats pel Ministeri competent.
• Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM

Condicions - Condiciones

S’ofereix:
• Contracte laboral per cobertura d’un lloc de treball estructural de naturalesa permanent a jornada completa amb atenció continuada.
• Possibilitat de realitzar jornades complementàries remunerades.


Les persones interessades hauran de:
1. Registrar-se a: https://appborsadetreball.hospitalsantjoan.cat/login i introduir totes les dades personals i curriculars
2. Obligatori completar el perfil adjuntant la documentació (currículum vitae, titulacions i carta de presentació).
3. Inscriure’s a la convocatòria oberta següent, amb el codi:

MA PED 01 23

Termini de presentació de sol•licituds: 31 de desembre de 2023

Contacte: Dr. Joaquin Escribano, Director del Servei de Pediatria de l’Hospital Universitari Sant Joan Reus, telèfon 977310300 Extensió: 52410; e-mail: joaquinsantiago.escribano@salutsantjoan.cat