Entitat / Proveïdor / Empresa – Entidad / Proveedor / Empresa:
FUNDACIÓ SAGESSA SALUT (ABS DE RIUDOMS)

CIF:
G43499326

Persona responsable de l’oferta – Persona responsable de la oferta:
Joan Romera

Email:
joan.romera@salutsantjoan.cat

Telèfon de contacte – Teléfono de contacto:
977312228

Especialitat – Especialidad:
PEDIATRIA

Àmbit geogràfic – Ámbito geográfico:
RIUDOMS

Funcions – Funciones:
Es valorarà:
• Títol de metge/essa especialista en Pediatria en procés de homologació pel Ministeri competent.
• Experiència en Atenció Primària de Salut.
• Formació addicional especifica per al lloc de treball
• Realització d’activitat docent i investigadora .
• Coneixements d’ informàtica i de programes assistencials (eCAP, Hnet, …)
• Capacitat de treball en equip.
• Disponibilitat de fer guàrdies hospitalàries en l’Àrea Pediàtrica.

Requisits – Requisitos:
• Llicenciatura en Medicina i Cirurgia i Especialitat en Pediatria i les seves àrees específiques, via MIR.
• Ambdós títols expedits per una universitat espanyola o en el seu defecte, degudament homologats pel Ministeri competent.
• Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM

Condicions – Condiciones:
S’ofereix:
• Contracte laboral temporal a jornada completa (possibilitat de realitzar atenció continuada).


Les persones interessades hauran de:

1. Registrar-se a http://app.borsadetreball.grupsagessa.cat i introduir totes les dades personals i curriculars
2. Obligatori completar el perfil adjuntant la documentació (currículum vitae, totes les titulacions i carta de presentació)
3. Inscriure’s a la convocatòria oberta següent, amb el codi:

ABS RIU PED 12 21


Termini de presentació de sol•licituds: 9 de gener de 2022