Lloc de treball de metge/ssa especialista en Psiquiatria per al Servei de Psiquiatria, Salut Mental i Addiccions de l’empresa pública Gestió de Serveis Sanitaris, per a l’àmbit d’hospitalització i/o àmbit comunitari.

Requisits:

  • No estar inhabilitat/ada per a l’exercici professional o per ocupar llocs de treball en el sistema sanitari de Catalunya.
  • Disposar de la titulació oficial de l’especialitat en Psiquiatria, que habiliti per a l’exercici professional.
  • Acreditar els mèrits al·legats, amb justificació contrastable de la formació i de l’experiència professional.

Oferim:

  • Contracte indefinit a jornada completa, iniciant la relació laboral amb un contracte eventual de 6 mesos.
  • Retribució salarial corresponent a el grup 1.2 AS-TGS Nivell III de l’conveni col·lectiu vigent d’aplicació a al personal laboral de l’empresa pública Gestió de Serveis Sanitaris.

Altres dades d’interés:

  • Experiència, formació, docència i investigació en temes relacionats amb la pràctica clínica en el camp de la Psiquiatria, Salut Mental i Addicions.
  • Capacitat de lideratge, d’iniciativa, de comunicació i de treball en equips multidisciplinaris.
  • Actitud enfront de l’organització i aportació específica que pugui fer a el lloc de treball, així com el grau de concordança amb els objectius propis de l’empresa.

Contacte: Marta Codina

Telèfon: 973 727 226

Email: rrhh@gss.cat

Arxiu PDF amb tota la informació