Si vol realitzar una queixa online cliqui aquí .

El Col·legi és l’entitat competent per valorar les actuacions professionals dels seus col·legiats, comprovar que s’adeqüen i compleixen la bona practica mèdica i les obligacions deontològiques de la professió, sancionant, si és el cas, les conductes infractores.

Les queixes i reclamacions per l’actuació professional d’un col·legiat, tant si es presenten per un usuari o per un altre col·legiat, hauran de constar per escrit dirigit a la Junta de Govern del Col·legi, en el que com a mínim, hi constarà:

  1. El nom i cognoms de la persona que formula la queixa o reclamació
  2. El domicili postal a efectes de notificacions, o l’adreça electrònica en el seu cas.
  3. Descripció dels fets, motiu de la queixa i concreció de la petició, amb identificació del col·legiat contra el que es formuli la queixa o reclamació.
  4. La data de l’escrit, i signatura manuscrita o certificat digital de l’interessat que formula la queixa o reclamació.

L’escrit es pot presentar en el Registre General del COMT, a la Via de l’Imperi Romà, 11 bis 43003 Tarragona, personalment, per correu administratiu, o bé, a distància i electrònicament, mitjançant el següent enllaç o omplint el formulari que trobarà més abaix. En tot els casos, ha d’identificar-se la persona que formula la queixa o reclamació. Si té algun dubte:

Email: tramits@comt.cat

Telèfon general d’assistència: 977 232 012

{chronoforms5}Queixes-mod-dades-CA-captcha{/chronoforms5}

Clàusula informativa sobre protecció de dades
D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les dades personals que ens proporcioni seran incorporades a un fitxer titularitat del Col·legi Oficial de Metges de Tarragona, domicili a Via de l’Imperi Romà 11 bis, 43003 Tarragona, tenint implementades les mesures de seguretat establertes en el Reial Decret 1720/2007. Podrà dirigir les seves comunicacions i exercir els drets d’accés, rectificació, canceló i oposició a l’adreça de correu electrònic o bé per correu ordinari dirigit al Col·legi Oficial de Metges de Tarragona, Ref. LOPD, Tarragona, Via de l’Imperi Romà 11 bis, 43003 Tarragona.