Entitat / Proveïdor / Empresa – Entidad / Proveedor / Empresa:
Hospital de Sant Pau

CIF:
G59780494

Persona responsable de l’oferta – Persona responsable de la oferta:
Isabel Arrieta

Email:
marrieta@santpau.cat

Telèfon de contacte – Teléfono de contacto:
935537640

Especialitat – Especialidad:
Urgències Generals

Àmbit geogràfic – Ámbito geográfico:
Barcelona

Funcions – Funciones:
Les pròpies del lloc de treball.

Requisits – Requisitos:
Títol de Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia
Títol d’Especialista en Medicina Interna, Medicina Familiar i Comunitària i es valoraran també altres
especialitats.

Condicions – Condiciones:
Categoria: Adjunt/a
Contractació indefinida en jornada a temps parcial de 900 hores anuals
Horari planificat en torn de mati, tarda i nits en el Servei d’Urgències Generals
Les condicions de contractació i remuneració es regularan per contracte laboral i s’ajustaran a les
normes establertes a l’Hospital per al personal facultatiu.