Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

Servici Aranes de Bienestar e Salut

CIF

p2500059g

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

María Angels Borras Hurtado

Email

cv@aransalut.com

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

973643140

Especialitat - Especialidad

1 TECNIC/A SALUT PUBLICA (exp. num. SABS 1305-028/2023)

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Vielha

Funcions - Funciones

BOP Número 85

Butlletí Oficial de la Província de Lleida Dimecres, 3 de maig de 2023

Número de registre 3609 CONSELH GENERAU D’ARAN

Anonci deth Servici Aranés de Benèster e Salut, sus era aprobacion des bases deth concors-oposicion entà provedir en regim de foncionari de carrèra ua plaça de tecnic/a de salut publica (exp. num. SABS 1305-028/2023).

BOE Lúnes 28 de agosto de 2023 Sec.II.B. Pág. 120807

18726 Resolución de 22 de agosto de 2023, del Consejo General de Arán (Lleida),

Organismo Autónomo Servicio Aranés de Bienestar y Salud, referente a la convocatoria para proveer una plaza.

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 8987 – 25.8.2023

CVE-DOGC-A-23229023-2023

ADMINISTRACIÓ LOCAL

CONSELL GENERAL D`ARAN

SERVICI ARANÉS DE BENÈSTER E SALUT

ANUNCI relatiu a la convocatòria del procés selectiu per concurs oposició per proveir en règim de funcionari de carrera una plaça de tècnic/a de salut pública (exp. SABS 1305-028/2023).

Al Butlletí Oficial de la Província de Lleida núm. 85 de data 3 de maig de 2023 s’han publicat les bases que regiran el procés selectiu per concurs-oposició per a proveir en règim de funcionari de carrera una plaça de tècnic/a de salut publica [exp. núm. SABS 1305-028/2023] i la constitució d’una borsa d’aquesta categoria. Al Butlletí Oficial de la Província de Lleida núm. 138 de data 17 de juliol de 2023 s’ha publicat la convocatòria d’aquest procés, amb anunci de correcció d’un error al Butlletí Oficial de la Província de Lleida núm. 145 de data 26 de juliol de 2023, núm. d’edicte 6585.

El termini de presentació de sol·licituds és de vint (20) dies naturals comptadors des de l’endemà de la darrera de les publicacions de l’extracte de l’anunci de referència de la convocatòria en el Diari oficial de la Generalitat de Catalunya i en el Boletín Oficial del Estado

.

La resta d’anuncis relacionats amb aquest procés de selecció es publicaran al tauler d’anuncis de la Corporació i a https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=8103980001 (e-tauler).

Vielha, 17 d’agost de 2023

Maria Vergés Pérez

Presidenta de l’organisme (23.229.023)

Requisits - Requisitos

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 8987 – 25.8.2023

CVE-DOGC-A-23229023-2023

ADMINISTRACIÓ LOCAL

CONSELL GENERAL D`ARAN

SERVICI ARANÉS DE BENÈSTER E SALUT

ANUNCI relatiu a la convocatòria del procés selectiu per concurs oposició per proveir en règim de funcionari de carrera una plaça de tècnic/a de salut pública (exp. SABS 1305-028/2023).

Condicions - Condiciones

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 8987 – 25.8.2023

CVE-DOGC-A-23229023-2023

ADMINISTRACIÓ LOCAL

CONSELL GENERAL D`ARAN

SERVICI ARANÉS DE BENÈSTER E SALUT

ANUNCI relatiu a la convocatòria del procés selectiu per concurs oposició per proveir en règim de funcionari de carrera una plaça de tècnic/a de salut pública (exp. SABS 1305-028/2023).