Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

SALUT SANT JOAN DE REUS – BAIX CAMP

CIF

Q4300351F

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Joan Romera

Email

joan.romera@salutsantjoan.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

977308512

Especialitat - Especialidad

MEDCINA DE FAMÍLIA I COMUNITÀRIA

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

CAMBRILS

Funcions - Funciones

Es valorarà:

• Experiència acreditada com a metge/essa en Atenció Primària de Salut.

• Formació addicional especifica per al lloc de treball (especificant hores)

• Habilitats tècniques i competències en Atenció Primària (cirurgia, infiltracions ecografies, dermatoscòpies, …)

• Coneixements d’ informàtica i de programes assistencials (SAP, eCAP, Hnet, …)

• Disponibilitat i flexibilitat horària.

Requisits - Requisitos

• Llicenciatura en Medicina i Cirurgia i titulació de Metge/essa Especialista Medicina de Família i Comunitària. Títols expedits per una universitat espanyola; o en el seu defecte, degudament homologats pel Ministeri competent.

• Coneixements del català parlat i escrit.

• Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM

Condicions - Condiciones

S’ofereix:

• Contracte laboral per cobertura d’un lloc de treball estructural de naturalesa permanent a jornada completa amb atenció continuada.

• Incorporació immediata.

Les persones interessades hauran de:

1. Registrar-se a: https://appborsadetreball.hospitalsantjoan.cat/login i introduir totes les dades personals i curriculars

2. Obligatori completar el perfil adjuntant la documentació (currículum vitae, titulacions i carta de presentació).

3. Inscriure’s a la convocatòria oberta següent, amb el codi:

MF CAMBRILS 06 23

Termini de presentació de sol•licituds: 2 de juliol de 2023