Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

FUNDACIÓ HOSPITAL DE PUIGCERDÀ

CIF

G17048190

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

JOSEFINA HERNÁNDEZ ROCA

Email

jhernandez@fhp.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

972880150

Especialitat - Especialidad

METGE_ESSA ÀREA BÀSICA DE SALUT CERDANYA

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

PUIGCERDÀ (GIRONA)

Funcions - Funciones

Es valora:

o Disponibilitat de vehicle propi

o Experiència en actuacions d’urgències

o Experiència o formació en el desenvolupament d’activitat de promoció de la salut i prevenció

de la malaltia, salut comunitària i educació grupal

o Millora continua dels coneixements i competències professionals

o Capacitat d’organització i de resolució de problemes

o Adaptació a noves situacions i nous reptes

o Treball en equip i establiment de relacions interprofessionals de forma positiva

o Capacitació per a la promoció del benestar de les persones ateses

o Coneixements, a nivell d’usuari, d’eCap, del caché i Aegerus

Requisits - Requisitos

Es demana:

o Especialitat: Medicina Familiar i Comunitària

o Carnet de conduir

o Coneixements informàtics, a nivell usuari: Microsoft office, Windows, Internet i Outlook

Condicions - Condiciones

S’ofereix:

o Contractació indefinida a la Fundació Hospital de Puigcerdà

o Lloc: ABS Cerdanya (CAP’s i consultoris locals de la Cerdanya gironina i lleidatana)

o Conveni col·lectiu de treball dels hospital d’aguts, centres d’atenció primària, centres sociosanitaris

i centres de salut mental, concertats amb el Servei Català de la Salut

o Horari: jornada ordinària flexible, segons necessitats del servei, més atenció continuada

(guàrdies presencials i localitzables)

o Jornada: 100%

o Retribució econòmica: la fixada pel conveni col·lectiu d’aplicació

o Data d’incorporació: immediata