Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

In Talent Lab

CIF

B67422022

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Dolors Crispi

Email

dcrispi@intalentlab.com

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

661742738

Especialitat - Especialidad

Nefrologia

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Provincia de Girona

Funcions - Funciones

El Servei està format per 4 facultatius especialistes.

L’activitat inclou:

• Programa de hemodiàlisi crònica.

• Pacients hospitalitzats

• Hemodiàlisi aguda en pacients ingressats en Unitat de Cures intermèdies (UCIM)

• Consultes externes de Nefrologia (HTA, IRC, malalties glomerulars, Nefropaties hereditàries, seguiment compartit de pacients portadors d´un trasplantament renal)

• Tractaments intervencionistes: biòpsia renal, catèters per diàlisis.

• Col·laboració en la formació de residents de MFiC i Medicina Interna.

Requisits - Requisitos

• Especialitat en Nefrologia, prefereriblement via MIR o homologada.

• Experiència com adjunt, mínima de 3 anys i amb predisposició i coneixements per fer tasques de gestió i lideratge d’un servei petit.

Condicions - Condiciones

• Contractació indefinida a jornada completa (1688 h./any)

• Retribució segons conveni col·lectiu de treball dels Hospitals d’Aguts, Centres d’atenció Primària, Centres Sociosanitaris i Centres de Salut Mental, concertats amb el Servei Català.

• Incorporació a negociar.