Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

GESTIO DE SERVEIS SANITARIS

CIF

Q7555308A

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

DIRECCIO DE PERSONES I DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL

Email

rrhh@gss.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

973 72 72 17

Especialitat - Especialidad

PSIQUIATRIA

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

LLEIDA – ALT PIRINEU I ARAN

Funcions - Funciones

• Capacitat de lideratge, d’iniciativa, de comunicació i treball en equips multidisciplinaris.

• Actitud davant l’organització i l’aportació específica que pugui fer al lloc de treball, així com el grau de concordança amb els

objectius propis de l’empresa.

Requisits - Requisitos

• Trobar-se en possessió de la titulació oficial de l’especialitat en psiquiatria, que habiliti per a l’exercici professional.

• Acreditar els mèrits al·legats, amb justificació contrastable tant de la formació com d’experiència professional.

• No trobar-se inhabilitat/ada per a l’exercici professional o per a ocupar llocs de treball en el sistema sanitari de Catalunya.

Condicions - Condiciones

• Contracte eventual de 6 mesos a jornada completa, renovable a la seva finalització.

• Grup professional: Grup 1.2 Personal Sanitari Nivell III

• Retribució i condicions laborals segons el conveni col·lectiu vigent d’aplicació al personal laboral de l’empresa pública Gestió de

Serveis Sanitaris.