Alta Registre de Societats Professionals

S’han d’inscriure obligatòriament al Registre Col·legial de Societats Professionals aquelles societats que:

  • Tenen com activitat professional la medicina, ja sigui exclusivament o juntament amb l’exercici d’una altra professió titulada i col·legiada amb la qual no sigui incompatible.
  • Tenen el seu domicili social a la provincia de Tarragona i desenvolupen la seva activitat en aquesta provincia.

Informació sobre l'alta al Registre

Documentació

  • Sol·licitud d’inscripció complimentada i signada pel representant legal de la societat professional (Descarregar aquí).
  • Fotocòpia del DNI del representant legal de la societat professional.
  • Escriptura de constitució o d’adaptació de la societat.
  • Escriptura d’esmena, subsanació o modificació, si escau.
  • Altres escriptures i documents en què constin aquelles dades necessàries per a la inscripció de la societat professional, que no hagin estat recollides en els documents de constitució o adaptació (especialment la de nomenament de tots els administradors).
  • Targeta CIF.
  • Documentació acreditativa Responsabilitat Civil Professional de la societat.