Alta Col·legiació

Per a exercir la teva professió és obligatori que estiguis col·legiat. Aquest tràmit es realitza en les oficines d’Atenció al Col·legiat del COMT de forma presencial i és imprescindible disposar dels següents documents. 

Whatsapp Truca'ns

Documentació necessària:

 • Títol de Llicenciat/da. En el cas de no tenir-lo, el certificat de la universitat corresponent acreditatiu de finalització dels estudis de medicina i l’abonament dels drets del títol (original).
 • D.N.I. /N.I.E (original).
 • Una fotografia tipus carnet.
 • Si es tracta d’un canvi de Col·legi, certificat de baixa del Col·legi de procedència.
 • Domiciliació bancària.
 • Nomanament MIR
 • Un certificat emès per les autoritats competents del país on últimament ha treballat el sol·licitant, que garanteixi estar legalment titulat per a la pràctica de la Medicina i no haver estat desqualificat o inhabilitat pel seu exercici com a metge. Aquest certificat tindrà com a màxim tres mesos de validesa (país d’origen). El certificat ha d’estar degudament legalitzat per via diplomàtica o amb la postil·la de La Haia.
 • Certificat de penals del país d’origen o on hagi exercit. Aquest certificat tindrà com a màxim tres mesos de validesa (país d’origen). El certificat ha d’estar degudament legalitzat per via diplomàtica o amb la postil·la de La Haia.
Més informació
Més informació
643 224 233 www.rv67.es
977 318 383 Correu

Documentació necessària:

 • Títol de Llicenciat/da. En el cas de no tenir-lo, el certificat de la universitat corresponent acreditatiu de finalització dels estudis de medicina i l’abonament dels drets del títol. (original
 • Títol d’especialista. En cas de tenir-lo, cal presentar certificat de fi d’especialitat i/o ordre de concessió de títol i pagament de les taxes.
 • D.N.I. (original).
 • Una fotografia tipus carnet.
 • El domicili professional és imprescindible que estigui ubicat dins la província de Tarragona. S’haurà de designar també el domicili que vol que aparegui en el directori públic de metges.
 • Si es tracta d’un canvi de Col·legi, certificat de baixa del Col·legi de procedència.
 • Domiciliació bancària.

Documentació necessària:

 • Títol de Llicenciat/da en Medicina(original) previa “Credencial Reconeixement Valor Comunitari” (Ministeri de Ciència i Innovació) (original).
 • Títol d’especialista (original) previa “Credencial Reconeixement Valor Comunitari” (Ministeri de Ciència i Innovació) (original).
 • Certificat de Registre com a resident comunitari(NIE)(original).
 • Passaport(original).
 • Una fotografia tipus carnet.
 • El domicili professional és imprescindible que estigui ubicat dins de la província de Tarragona. S’haurà de designar també el domicili(preferentment el professional) que serà d’accés públic a través del Registre de Col·legiats.
 • Un certificat emès per les autoritats competents del país on últimament ha treballat el sol·licitant, que garanteixi estar legalment titulat per a la pràctica de la Medicina i no haver estat desqualificat o inhabilitat pel seu exercici com a metge. Aquest certificat tindrà com a màxim tres mesos de validesa (país d’origen). El certificat ha d’estar degudament legalitzat per via diplomàtica o amb la postil·la de La Haia.
 • Certificat de penals del país d’origen o on hagi exercit. Aquest certificat tindrà com a màxim tres mesos de validesa (país d’origen). El certificat ha d’estar degudament legalitzat per via diplomàtica o amb la postil·la de La Haia.
 • Si el sol·licitant procedeix d’un altre col·legi de l’Estat Espanyol, certificat de baixa del mateix.
 • Domiciliació bancària.

Documentació necessària:

 • Credencial d’Homologació del títol de Llicenciat/da en Medicina(original)(Ministeri de Ciència i Innovació).
 • Títol de Llicenciat(original).
 • Títol d’especialista i credencial d’homologació del títol.
 • NIE i autorització de residència i treball.
 • Passaport(original).
 • Una fotografia tipus carnet.
 • El domicili professional és imprescindible que estigui ubicat dins de la província de Tarragona. S’haurà de designar també el domicili (preferentment el professional) que serà d’accés públic a través del Registre de Col·legiats.
 • Un certificat emès per les autoritats competents del país on últimament ha treballat el sol·licitant, que garanteixi estar legalment titulat per a la pràctica de la Medicina i no haver estat desqualificat o inhabilitat pel seu exercici com a metge. Aquest certificat tindrà com a màxim tres mesos de validesa (País d’origen). El certificat ha d’estar degudament legalitzat per via diplomàtica o amb la postil·la de La Haia.
 • Certificat de penals del país d’origen o on hagi exercit. Aquest certificat tindrà com a màxim tres mesos de validesa (país d’origen). El certificat ha d’estar degudament legalitzat per via diplomàtica o amb la postil·la de La Haia.
 • Si el sol·licitant procedeix d’un altre col·legi de l’Estat Espanyol, certificat de baixa del mateix. Aquest certificat caduca als tres mesos.
 • Domiciliació bancària.
Descarregar
Consulta les quotes col·legials Què és el COMT?