Objectius de la Comissió Deontològica del COMT 

Assesorar a la Junta de Govern en totes les qüestions i en tots els assumptes de la seva competència, en totes les qüestions estrictament ètiques valorarà l’existència o no de transgressions a les normes d ela deontologia i el seu dictamen serà vinculant per a la Junta de Govern.


Informar en tots els procediments de tipus disciplinari, d’acord amb el que estableix l’article 74 dels Estatuts del COMT.

En aquest espai es troben els membres de la Comissió i els seus objectius.

Les decisions de la Comissió Deontològica hauran de figurar en acta, així com els acords presos en aquest respecte per a Junta de Govern.

La comissió Deontològica haurà de lliurar a la Junta de Govern els seus dictàmens i els seus informes sobre totes les denúncies i totes les qüestions que li siguin presentades en un termini màxim de cinc mesos, prorrogables per un mes, a petició justificada de la Comissió.

Membres de la Comissió Deontològica

  • President: Dr. Joaquin Santiago Escribano Subias
  • Secretària: Dra. Inmaculada Hospital Guardiola
  • Vocal: Dr. Eneko Barberia Marcalain
  • Vocal: Dr. Gaspar Masdeu Eixarch
  • Vocal: Dr. Ricardo Closa Monasterolo
  • Vocal: Dr. Eduard Corbella Jacob
  • President Honorífic: Dr. Antonio Labad Alquézar