Portal transparència

Aquest apartat es publica d’acord amb el principi de transparència que s’incorpora des de l’ordenament comunitari a la gestió dels col·legis professionals.

El principi de transprència es desenvolupa a l’article 11 de la Llei 2/1974, de 13 de febrer, sobre col·legis professionals, en la redacció donada per la Llei (Omnibus) 25/2009, de 22 de desembre, de lliure prestació de serveis, i a la Llei 19/2013, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en allò aplicable als col·legis professionals en el compliment de llurs funcions públiques.

Espai de transparència

Accés a la informació pública

L’exercici d’aquest dret esta regulat en el article 18 i següents de la Llei 19/2013, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Registre d'activitats de Tractament (públic)