Baixes Societats Professionals

Descarregar

Per donar-se de baixa, serà requeriment necessari el retorn (personalment o per correu postal) dels documents següents:

  • Model 036 (cessament activitat professional).
  • Document registre mercantil de dissolució, liquidació i extinció de la societat.

Aquest tràmit també es pot fer directament a les delegacions del COMT.