Responsabilitat civil professional

La pòlissa de Responsabilitat Civil Professional és obligatòria per tal de garantir la tranquil·litat dels metges i metgesses durant el seu exercici.

Dóna cobertura als professionals vetllant per la seva seguretat. Des de l’any 2003 tots els professionals sanitaris, siguin persones físiques o jurídiques, estan obligats per llei a subscriure una assegurança de responsabilitat civil.

El Col·legi de Metges de Tarragona té subscrita la seva pòlissa conjuntament amb el Consell de Col·legis de Metges de Catalunya, assegurant, en conjunt més de 25.000 metges a través de l’empresa francesa SHAM.

Aquesta pòlissa és d’adhesió voluntària i està gestionada per un equip d’especialistes en dret sanitari. En cas de reclamació ofereix assessorament personalitzat i informació contínua. Té abast internacional amb autorització prèvia (excepte Canadà i Estats Units).

 Preu general
140 ,00 €  
 Metge MIR, especialistes en MFiC o   Pediatria en àmbit exclusiu d’Atenció     Primària
111,45 €  
 Metges Jubilats sense exercici
14,00 €  
 Extensió Andorra
23,96 €  
Descarregar
Descarregar
Descarregar CAT Descarregar CAST