Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

Hospital de Sant Pau

CIF

G59780494

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Noelia PITARQUE

Email

npitarque@santpau.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

935565598

Especialitat - Especialidad

2022-120 FACULTATIU/VA ESPECIALISTA EN CIRURGIA GENERAL I APARELL DIGESTIU

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Barcelona

Funcions - Funciones

Les pròpies del lloc de treball

https://www.santpau.cat/ca/web/public/convocatories-internes/externes-de-facultatiu/facultativa/-/asset_publisher/C1eiNr9iUahR/content/convo-fgs-2022-120?redirect=%2Fca%2Fweb%2Fpublic%2Fconvocatories-internes%2Fexternes-de-facultatiu%2Ffacultativa&inheritRedirect=true

Requisits - Requisitos

Requisits:
Títol de Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia
Títol d’especialista en Cirurgia General i Aparell Digestiu

Es valorarà:
Coneixements i experiència en cirurgia esofagogàstrica
– Cirurgia endoscòpica gàstrica
– Cirurgia de la obesitat (oberta i laparoscòpica)
– Innovacions assistencials en cirurgia esofagogàstrica i de la obesitat
Coneixements i experiència en el tractament dels politraumàtics. Experiència com a “Team leader”.
Coneixements i experiència en implantació de reservoris venosos i catèters
Coneixements i experiència en altres àrees de la Cirurgia General i Digestiva
Experiència i capacitat docent
Experiència en l’elaboració i participació en projectes científics
Coneixements de gestió
Participació activa en congressos, cursos i activitats formatives d’àmbit nacional i internacional, especialment en l’àmbit de la cirurgia esofagogàstrica i de la obesitat
Estar en possessió del títol de Doctor o realitzant doctorat
Domini de la llengua angles:

Competències:
• Treball en equip
• Comunicació interpersonal
• Servei i orientació a l’usuari/ària

Condicions - Condiciones

S’ofereix:
Categoria: Adjunt/a
Contractació indefinida en jornada a temps complet
Horari de treball segons planificació
Les condicions de contractació i remuneració es regularan per contracte laboral i s’ajustaran a les normes establertes a l’Hospital per al personal facultatiu