Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

Hospital de Sant Pau

CIF

G59780494

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Noelia PITARQUE

Email

npitarque@santpau.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

935565598

Especialitat - Especialidad

2023-24 FACULTATIU/VA ESPECIALISTA EN MEDICINA NUCLEAR

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

BARCELONA

Funcions - Funciones

Les pròpies del lloc de treball

Requisits - Requisitos

 Títol de Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia

 Títol d’especialista en Medicina Nuclear

 Experiència en valoració de la funció hepàtica amb gammagrafia hepatobiliar amb [99mTc]Tc-Mebrofenina en la planificació d’hepatectomies extenses, i la viabilitat miocardíaca amb PET-TC amb [18F]FDG i clamp hiperinsulinèmic, i també experiència en ROLL de paratiroides amb [99mTc]Tc-MAA i ROLL/SNOLL de mama amb marcatge amb RM.

Condicions - Condiciones

 Contractació indefinida a temps complet

 Horari de treball segons planificació

 Les condicions de contractació i remuneració es regularan per contracte laboral i s’ajustaran a les normes establertes a l’Hospital per al personal facultatiu.

Per més informació dirigir-se a l’enllaç:

https://www.santpau.cat/ca/web/public/convocatories