Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

Hospital de Sant Pau

CIF

G59780494

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Noelia PITARQUE

Email

convocatoriesfacultatius@santpau.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

935565598

Especialitat - Especialidad

2023-67 DIRECTOR/A UNITAT CLÍNICA DEL DOLOR

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

BARCELONA

Funcions - Funciones

Funcions:

 D’acord amb la Direcció del Servei, coordinar l’activitat assistencial, docent i de recerca de la Unitat Clínica del Dolor.

 Responsable de la gestió i organització d’aquesta unitat

 Coordinació dels grups de treball de la Unitat

Requisits - Requisitos

Requisits:

 Títol de Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia

 Títol d’especialista en Anestesiologia i Reanimació

 Experiència mínima de cinc anys en l’exercici en clínica del dolor

 Experiència professional en assistència, docència i recerca en una Unitat del Dolor

 Experiència i/o formació en gestió d’una Unitat del Dolor

Es valorarà:

 Experiència en l’avaluació multidisciplinar del dolor en l’àmbit intra i extra hospitalari

 Títol de Doctor en Medicina i Cirurgia

 Experiència i formació en les tècniques de tractament del dolor agut i crònic

 Competències:

• Treball en equip

• Comunicació i relacions

• Impacte i influència

• Orientació a l’assoliment

• Orientació al client

• Flexibilitat i adaptabilitat

Altres requisits:

 El/la candidat/a seleccionat/da haurà de donar compliment al que s’estableix legalment sobre incompatibilitats en cas de prestar serveis en un altre lloc de treball (Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats de Catalunya).

 És imprescindible que el/la candidat/a seleccionat/da estigui col·legiat/da al Col·legi Oficial de Metges de Barcelona en el moment de la seva incorporació.

 El/la candidat/a seleccionat/da haurà de demostrar, o comprometre’s a adquirir, en un termini no superior a un any, un coneixement correcte de les dues llengües oficials a Catalunya.

Condicions - Condiciones

 Categoria: la que correspongui per aplicació de la Carrera Professional

 Contractació indefinida jornada completa

 Les condicions de contractació i remuneració es regularan per contracte laboral i s’ajustaran a les normes establertes a l’Hospital per al personal facultatiu.

 L’encàrrec com a Director/a d’Unitat és per 4 anys renovables

Per més informació dirigir-se al següent enllaç https://www.santpau.cat/ca/web/public/convocatories