Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

Hospital de Sant Pau

CIF

G59780494

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Noelia PITARQUE

Email

convocatoriesfacultatius@santpau.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

935565598

Especialitat - Especialidad

2023-96 FACULTATIU/VA ESPECIALISTA EN HEMATOLOGIA I HEMOTERÀPIA

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

BARCELONA

Funcions - Funciones

Les pròpies del lloc de treball

Requisits - Requisitos

Títol de Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia

▪ Títol d’especialista en Hematología y Hemoteràpia

▪ Experiència en tractament de pacients que reben trasplantament hematopoètic (al·logènic i

autòleg)

Condicions - Condiciones

▪ Categoria: Adjunt/a

▪ Contractació indefinida en jornada a temps complet

▪ Horari de treball segons planificació

▪ Les condicions de contractació i remuneració es regularan per contracte laboral i s’ajustaran

a les normes establertes a l’Hospital per al personal facultatiu.

Per més informació dirigir-se a la pàgina web de l’Hospital de Sant Pau https://www.santpau.cat/ca/web/public/convocatories