Acord relatiu a la creació de la unitat integral d’atenció a la metgessa per supòsits de violència masclista COMT/FUNDACIÓ

Serà la Fundació Antonius Musa qui vehicularà aquest projecte, relatiu a la creació de la unitat integral d’atenció a la metgessa per supòsits de violència masclista, arrel de determinats supòsits i casuística detectats per part de la treballadora social de la pròpia Fundació.

S’aprova per unanimitat la creació d’aquesta unitat integral.

Acord relatiu al tràmit d’audiència pública prèvia al projecte de Real Decreto per a la creació del títol de metge especialista en urgències i emergències.

Es passa a exposar els detalls del projecte de Real Decreto per a la creació del títol de metge especialista en urgències i emergències, projecte sobre el que s’ha obert un tràmit d’audiència pública per tal de poder fer les aportacions i al·legacions que es considerin oportunes.

S’ha elaborat juntament amb el Consell de Col·legis de Metges de Catalunya, un document on es fan constar les aportacions i reflexions de millora que consta aportat amb aquest material addicional previ.

S’acorda per unanimitat aprovar procedir a presentar en nom del COMT al Ministeri les al·legacions elaborades d’acord amb els termes i qüestions plantejades en l’esmentat escrit.