Acord d’incorporació del COMT a l’Associació CIVICAI. 

L’associació Civicai és una associació registrada al registre d’entitat jurídiques de la Generalitat que treballa per a que les persones tinguin lliure accés a la intel·ligència artificial i per a que el seu coneixement, desenvolupament i socialització siguin ètics i pel bé col·lectiu, amb la voluntat de que la participació ciutadana intervingui en el procés de discussió legislativa i normativa reguladora de la inteligencia artificial. 

Actualment el consell social de l’associació té actualment 18 entitats associades i vol tenir un full de ruta, basat en tres pilars: la sensibilització i la formació de la societat, proposar polítiques  i finalment garantir la seguretat jurídica i la ètica.

Aquesta incorporació no té cap cost econòmic.

S’acorda per unanimitat que el COMT formi part del consell social de l’associació CIVICAI. 

Acord nomenament del nou membre de la Comissió Deontològica.

S’acorda per unanimitat acceptar la incorporació de la Dra. Teresa Mateu Gelabert com a nova membre de la Comissió Deontològica, procedint a comunicar formalment el present acord a la Comissió i a la nova membre als efectes oportuns.

Acord de nomenament de dos consellers delegats de la SEF COMT SL.

El president passa a exposar que la modificació que hi va haver de la Llei de Societats de Capital en la que s’estableix l’obligació de dur a terme quatre juntes anuals de la societat mercantil SEF COMT,  per tal de poder donar millor compliment normatiu a aquest fet i de dotar de major representació i contingut al debat en seu de la societat, es proposa, d’acord amb la previsió dels estatuts propis de la mercantil, incrementar en dos consellers delegats els membres de l’òrgan de gestió actual, proposant-se al secretari de la Corporació i al tresorer.

S’acorda per unanimitat nomenar al Secretari i al Tresorer com a consellers delegats de la SEF COMT SL. En aquest acord s’absenten de la votación els esmentats membres.

Acord d’aprovació del Reglament de distincions col·legials.

S’ha elaborat, per part de la Comissió “Espai de memòria”, una proposta de reglament de distincions col·legials.

Després d’un debat en relació amb detalls del contingut, s’acorda per unanimitat procedir a aprovar el Reglament de distincions col·legials proposat.