Si vol realitzar el tràmit d’alta online cliqui aquí .

Nova incorporació – Llicenciats/des de l’Estat Espanyol

Documentació necessària:

 1. Títol de Llicenciat/da. En el cas de no tenir-lo, el certificat de la universitat corresponent acreditatiu de finalització dels estudis de medicina i l’abonament dels drets del títol. (original)
 2. D.N.I. (original).
 3. Una fotografia tipus carnet.
 4. El domicili professional és imprescindible que estigui ubicat dins la província de Tarragona. S’haurà de designar també el domicili que vol que aparegui en el directori públic de metges.
 5. Si es tracta d’un canvi de Col·legi, certificat de baixa del Col·legi de procedència.
 6. Domiciliació bancària.

 

Nova incorporació – Llicenciats/des de Països Comunitaris

Documentació necessària:

 1. Títol de Llicenciat/da en Medicina(original) previa “Credencial Reconeixement Valor Comunitari” (Ministeri de Ciència i Innovació) (original).
 2. Certificat de Registre com a resident comunitari(NIE)(original).
 3. Passaport(original).
 4. Una fotografia tipus carnet.
 5. El domicili professional és imprescindible que estigui ubicat dins de la província de Tarragona. S’haurà de designar també el domicili(preferentment el professional) que serà d’accés públic a través del Registre de Col·legiats.
 6. Un certificat emès per les autoritats competents del país on últimament ha treballat el sol·licitant, que garanteixi estar legalment titulat per a la pràctica de la Medicina i no haver estat desqualificat o inhabilitat pel seu exercici com a metge. Aquest certificat tindrà com a màxim tres mesos de validesa (país d’origen). El certificat ha d’estar degudament legalitzat per via diplomàtica o amb la postil·la de La Haia.
 7. Certificat de penals del país d’origen o on hagi exercit. Aquest certificat tindrà com a màxim tres mesos de validesa (país d’origen). El certificat ha d’estar degudament legalitzat per via diplomàtica o amb la postil·la de La Haia.
 8. Si el sol·licitant procedeix d’un altre col·legi de l’Estat Espanyol, certificat de baixa del mateix.
 9. Domiciliació bancària.

 

Nova incorporació – Llicenciats/des de Països no comunitaris

Documentació necessària:

 1. Credencial d’Homologació del títol de Llicenciat/da en Medicina(original)(Ministeri de Ciència i Innovació).
 2. Títol de Llicenciat(original).
 3. NIE i autorització de residència i treball.
 4. Passaport(original).
 5. Una fotografia tipus carnet.
 6. El domicili professional és imprescindible que estigui ubicat dins de la província de Tarragona. S’haurà de designar també el domicili (preferentment el professional) que serà d’accés públic a través del Registre de Col·legiats.
 7. Un certificat emès per les autoritats competents del país on últimament ha treballat el sol·licitant, que garanteixi estar legalment titulat per a la pràctica de la Medicina i no haver estat desqualificat o inhabilitat pel seu exercici com a metge. Aquest certificat tindrà com a màxim tres mesos de validesa (País d’origen). El certificat ha d’estar degudament legalitzat per via diplomàtica o amb la postil·la de La Haia.
 8. Certificat de penals del país d’origen o on hagi exercit. Aquest certificat tindrà com a màxim tres mesos de validesa (país d’origen). El certificat ha d’estar degudament legalitzat per via diplomàtica o amb la postil·la de La Haia.
 9. Si el sol·licitant procedeix d’un altre col·legi de l’Estat Espanyol, certificat de baixa del mateix. Aquest certificat caduca als tres mesos.
 10. Domiciliació bancària.

 

Quotes

Quota col·legial d’entrada (Única):
100,00 €  
Quota col·legial (Trimestral):
96,05 €  
Quota MIR (durant 4 anys):
60,00 €  

 

Societats Professionals
Quota inscripció (Única):
100,00 €  
Quota (Trimestral):
72,28 €  

 

Responsabilitat Civil (optativa)
Col·legiats:
116,50 €  1r trim.
120,00 €  2n trim.
123,50 €  3r trim.
127,00 €  4t trim.
MIR, MFC i Pediatria (AP Pública):
92,72 €  1r trim.
95,51 €  2n trim.
98,30 €  3r trim.
101,09 €  4t trim.
Metges jubilats:
11,85 €  1r trim.
12,20 €  2n trim.
12,55 €  3r trim.
12,90 €  4t trim.
Extensió Andorra:
23,96 €  1r trim.
23,96 €  2n trim.
23,96 €  3r trim.
23,96 €  4t trim.

 

Document per a la Sol·licitud d’Alta de Col·legiació

Recordi que ha d’omplir degudament totes les dades.

Format DOC / Format PDF

 

Document per a la Sol·licitud d’Alta Societat Professional

Recordi que ha d’omplir degudament totes les dades.

Format DOC / Format PDF