Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

Laboratori de Referència Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre

CIF

B55503684

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Alicia Romero

Email

alicia.romero@salutsantjoan.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

977 31 03 00

Especialitat - Especialidad

Anàlisis Clíniques

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Reus

Funcions - Funciones

• Validació de resultats de l’àrea de resultat de rutina i de proves especials
• Gestió de controls interns i externs de qualitat.
• Coneixement del fonament tècnic i funcionament dels equips.
• Implicació amb els Clínics dels Hospitals.
• Participació en Comissions Hospitalàries.
• Coordinar-se en els temes de qualitat amb el Coordinador de la Unitat de Garantia de Qualitat.
• Formació i capacitació dels TEL d’àrea, alumnes en pràctiques i residents.
• Elaboració de procediments de l’àrea.

Requisits - Requisitos

• Títol de grau o equivalent en Medicina, Farmàcia, Biologia, Química o Bioquímica
• Títol d’Especialista en Anàlisis Clíniques (Via FIR/MIR/BIR o QUIR)
• Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM.

Condicions - Condiciones

• Contracte laboral temporal per cobertura d’un lloc estructural de naturalesa permanent a jornada completa amb incorporació immediata.