Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i Garraf

CIF

Q5856380J

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Unitat Gestió del Talent – Marta Blanco

Email

convocatories@csapg.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

938960025 (ext. 3072)

Especialitat - Especialidad

Aparell digestiu

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Alt Penedès i Garraf

Funcions - Funciones

El Consorci Sanitari de l’Alt Penedès i Garraf, cerca un metge/essa pel nostre servei de Digestiu.

El Consorci Sanitari de l’Alt Penedès i Garraf està compost per 5 centres, l’Hospital Sant Antoni Abat, Centre d’Atenció Primària Baix-a-Mar i Centre de Rehabilitació a Vilanova i la Geltrú, l’Hospital Residència Sant Camil, a Sant Pere de Ribes, i l’Hospital Comarcal Alt Penedès, ubicat a Vilafranca del Penedès.

Compta amb Unitats Docents acreditades per impartir formació reglada d’especialitats en ciències de la salut pel sistema de residència, d’acord amb el que estableixen els programes oficials de les diferents especialitats i estudis de grau i post-grau en ciències de la salut i relacionats.

Som un hospital associat a la Universitat Central, on acollim cada any alumnes tant de medicina com d’infermeria.

Els nostres professionals estan implicats en la millora continua, en potenciar la recerca i facilitar la realització de tesis doctorals, amb el suport de la institució.

El nostre servei de digestiu atén tots els pacients de la comarca del Garraf i l’Alt Penedès i està compost per un equip estable i sòlid, format per 4 professionals.

Tot i que treballem com digestòlegs/ogues generals, tenim la possibilitat de consultes monogràfiques de malaltia inflamatòria intestinal i hepatologia. Actualment, la resta de patologies estan repartides equitativament entre tots els membres del servei. Amb relació a l'endoscòpia fem tant endoscòpia bàsica com endoscòpia complexa, per aquesta última amb agendes específiques dos dies a la setmana. També disposem de càpsula endoscòpica. Amb l'augment de professionals al nostre servei i amb el nou gabinet d'endoscòpies en construcció, ens agradaria treballar per la creació de la Unitat de Malaltia Inflamatòria Intestinal, introducció de proves funcionals, progressar en l'endoscòpica avançada i incorporar l’enteroscòpia.

Requisits - Requisitos

– Acreditació de la titulació de Llicenciat/da en Medicina (homologació i permís de treball en el cas de professionals extracomunitaris).

– Acreditació de l’especialitat en l’Aparell digestiu via MIR (homologació i permís de treball en el cas de professionals extracomunitaris).

Es valorarà:

– Experiència en hospitals comarcals de referència.

– Capacitats de comunicació, empatia i treball en equip.

Condicions - Condiciones

– Jornada a temps complet, dedicació màxima de 1.688 hores anuals, o a temps parcial.

– Retribució salarial segons conveni de Sanitat Concertada de Catalunya (SISCAT) – Grup 1.

– Formació continuada i carrera professional.

– Incorporació immediata.

Període de presentació de candidatures i documentació: des del dia següent a la publicació del present anunci fins el 2 d’abril de 2024.

Mitjà de presentació de documentació: les persones interessades hauran d’enviar currículum vitae a convocatories@csapg.cat indicant la referència DIG_CSAPG_2024.