Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

Consorci Sanitari del Maresme

CIF

Q5856428G

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Paqui Cano

Email

seleccio.personal@csdm.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

93 741 77 00 ext 1049

Especialitat - Especialidad

Aparell Digestiu

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Consorci Sanitari del Maresme (Mataró)

Funcions - Funciones

Depenent del Cap del Servei de Digestiu, la missió d’aquest lloc de treball es concreta en atendre l’assistència en patologia digestiva, en tots els seus àmbits, dels pacients de l’àrea de referència del Consorci Sanitari del Maresme, formant part de l’equip d’Aparell Digestiu des d’una perspectiva multidisciplinària i comunitària, participant en les activitats de docència i recerca pròpies de l’especialitat. Les funcions i responsabilitats principals del lloc son les següents:

1. Atenció clínica als pacients amb patologia digestiva en totes les seves vessants: consultes externes, hospitalització, hospital de dia i endoscòpia digestiva.

2. Participar en les activitats del servei i hospitalàries des del punt de vista assistencial: sessions clíniques, elaboració de protocols i guies de pràctica clínica.

3. Donar suport, formació i orientació als metges de família des del punt de vista assistencial: consultes no presencials, sessions clíniques i difusió de protocols.

4. Participar en les activitats docents i de recerca del servei.

5. Formació contínua en patologia digestiva especialment en endoscòpia avançada

Requisits - Requisitos

 Llicenciatura/Grau en Medicina i Cirurgia.

 Titulació oficial de Metge especialista en Aparell Digestiu via MIR o homologat o està cursant el darrer any de residència, assolint l’especialitat abans de la resolució d’aquesta convocatòria.

No obstant l’anterior, no es descartarà de la llista de candidats aquells professionals que estiguin en tràmits d'homologació de l'especialitat.

Condicions - Condiciones

Es convoca el procés selectiu per a la cobertura d’un lloc de treball de metge/metgessa especialista en aparell digestiu, amb contracte de treball d’interinitat, per a la cobertura de vacant d’acord amb la normativa pressupostària i a jornada completa.

Termini i lloc de presentació: El termini per presentar les sol·licituds i la documentació requerida serà des del dia de la seva publicació indicant la referència CSM003-24. Aquesta convocatòria romandrà oberta fins a la cobertura definitiva del lloc de treball o, en el seu defecte, fins el dia 27 de desembre de 2024 a les 14 hores.