Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

SALUT SANT JOAN DE REUS – BAIX CAMP

CIF

Q4300351F

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Joan Romera

Email

joan.romera@salutsantjoan.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

977308512

Especialitat - Especialidad

APARELL DIGESTIU

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

REUS

Funcions - Funciones

Es valorarà:

• Títol de metge/essa especialista en Aparell Digestiu en procés de homologació per el Ministeri competent.

• Experiència laboral en l’àmbit hospitalari com assistencial.

• Experiència laboral com a metge/essa adjunt/a especialista en aparell digestiu en l’àmbit hospitalari.

• Formació i experiència específica en endoscòpia avançada.

• Formació addicional específica per al lloc de treball. Inclòs de l’especialitat en altres països (Indicant hores)

• Experiència docent i investigadora.

Requisits - Requisitos

• Llicenciatura o grau en Medicina i Cirurgia, i titulació d’especialista en Aparell Digestiu o que finalitzi la seva formació MIR en l’especialitat en Aparell Digestiu durant l’any 2023. Ambdós títols expedits per una Universitat/Ministeri espanyols; o en el seu defecte, degudament homologats pel Ministeri competent.

• Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM

Condicions - Condiciones

S’ofereix:

• Contracte laboral per cobertura d’un lloc de treball estructural de naturalesa permanent a jornada completa amb atenció continuada.

• Possibilitat de realitzar jornades complementàries remunerades.

Les persones interessades hauran de:

1. Registrar-se a https://appborsadetreball.hospitalsantjoan.cat/login i introduir totes les dades personals i curriculars

2. Obligatori completar el perfil adjuntant la documentació (currículum vitae, titulacions i carta de presentació).

3. Inscriure’s a la convocatòria oberta següent, amb el codi:

MA AP DIG 06 23

Termini de presentació de sol•licituds: 31 de desembre de 2023

Contacte: Dr. Francisco José Martínez Cerezo (Director del Servei d’Aparell Digestiu i Proves Especials de l’Hospital Universitari Sant Joan Reus) telèfon 977310300 Extensió: 53133 mòbil: 651880584; e-mail: franciscojose.martinez@salutsantjoan.cat