Josep Maria Bertran
Col. nº 434300556

Res és molt fàcil, si es vol fer bé.

Per exercir la Medicina cal un esforç continuat, tant per mantenir i millorar la competència professional (Eficàcia, Efectivitat, Eficiència, Ètica, Empatia) com per preservar la salut pròpia. L’exercici professional de Medicina a més de la tasca assistencial inclou molta feina que no es veu. Només per estar al corrent de noves tècniques i recents estudis validats, ja comporta molt de temps addicional. És clar que a totes les professions i a tots els oficis hi ha feina, però per exercir la Medicina el cervell sempre ha d’estar a punt per a prendre decisions que afecten la salut dels pacients. Per això és imprescindible aconseguir les condicions necessàries per a evitar l’esgotament i l’estrès que puguin alterar l’harmonia, l’equilibri, l’estat d’ànim i la consciència.

Cal tenir en compte que la professió mèdica té característiques especials poc conegudes. Es parla i s’escriu sobre la vocació mèdica i la similitud a un sacerdoci pel secret professional. L’essencial, però, és poder parlar clar i assegurar les condicions que permetin un exercici professional de qualitat. Malgrat que la Medicina és una professió sovint acusada de corporativisme o de voler amagar i ‘tapar errors’, res més lluny de la realitat. Probablement, la professió mèdica és la menys gremial i menys corporativa de les professions conegudes. Les evidències són inapel·lables.

El Codi de Deontologia Mèdica i els Estatuts del Col·legi de Metges són de compliment obligat. Junt amb el Consell de Col·legis de Metges de Catalunya, el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España, les Ordres Mèdiques de la Unió Europea, i les respectives instàncies legislatives autonòmiques, estatals i europees. L’objectiu no ha de ser l’homogeneïtzació sinó l’harmonització de criteris. Col·legis professionals, societats científiques mèdiques, Facultats de Medicina, Consell d’Especialitats Mèdiques, Sindicat, han de potenciar l’esforç comú per arribar a objectius que millorin les condicions d’exercici professional i la qualitat del sistema de salut, sigui públic o privat.

Aquesta línia de procedir no és una utopia. La sinergia entre totes les institucions que volen millorar la formació i les condicions d’exercici de la Medicina, és en benefici de la societat. Pel que fa al COMT no hi ha cap període que no hagi aportat millores. El Col·legi, però, no és un club de metges sinó una Corporació de dret Públic (CDC) que, a l’empara de la legislació vigent, té unes importants i ben definides facultats. Aquí està la força de la professió. Per descomptat, és compatible amb els serveis que els Col·legis pugui oferir a col·legiats, com ara assessories, activitats culturals i el que es decideixi escoltades les propostes de la col·legiació, però l’essència i raó de ser és la rellevant tasca com a CDC.  

L’any 1986,  el vicepresident del COMT Dr. Francesc Renau Altés va proposar: “El Col·legi ha de tenir sistemes àgils i continuats de comunicació amb la col·legiació i amb la societat, no només per informar del que es fa sinó també i sobretot per facilitar la participació activa amb propostes o suggeriments”. Així va néixer la revista col·legial GALENS, primer, i la plataforma digital amb dades biomèdiques GALENICS, després.

Aquestes eines de comunicació i bases de dades mèdiques actualitzades es van finançar amb aportació del COMT, de l’ICS (HUJXXIII), del Departament de Sanitat (bases de dades Pub Med) i de ‘Telefónica España’ que a la seu de ‘Tres Cantos” va cedir espai i tecnologia a cost zero per instal·lar equips informàtics i servidor amb banda ampla. Això va permetre que al cap de dos anys GALENS va continuar editant-se al COMT i GALENICS, prèvia consulta  a l’Assemblea de Compromissaris, es va traslladar a la Organización Médica Colegial (OMC) per a la distribució de les bases de dades a la resta de col·legis de Metges, CAPS i Hospitals que ho sol·licitessin. El servei era gratuït a l’abast de cada Col·legi amb un accés obert amb el codi personal de cada col·legiat. Fa molt de temps de tot això.

Actualitzar els sistemes de comunicació és bàsic per a millorar la interconnexió necessària entre col·legis de metges, col·legiats i societat. Així, doncs, l’enhorabona al COMT per l’obertura d’aquesta nova iniciativa informativa, adaptada a les necessitats actuals i ben segur que amb índex d’utilitat esplèndid. Que no decaigui l’empenta emprenedora.

La història, el present i el futur coincidiran amb les peces d’escacs: “Acabat el joc, des del rei fins al peó tornen a la mateixa capsa”.      

Josep Maria Bertran Soler
Metge Col·legiat 434300556