Avís legal i política de privacitat

INFORMACIÓ LEGAL LSSIICE

 

D’acord amb les obligacions previstes en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (en endavant LSSICE), La titularitat d’aquest lloc web https://comt.cat/,  l’ostenta: COL.LEGI OFICIAL DE METGES DE TARRAGONA, amb NIF: Q4366001H, amb domicili a Via de l´Imperi Romà 11Bis, 43003 (Tarragona)  i adreça electrònica comt@comt.cat:

 

– el domini web https://comt.cat/

– els perfils i pàgina en les següents xarxes socials:

 

 

El Col·legi Oficial de Metges de Tarragona  no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inadequat o il·lícit de la informació apareguda en les seves pàgines d’Internet o presencia online en les diverses xarxes socials. Amb els límits establerts en la llei, el Col·legi Oficial de Metges de Tarragona no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen en els seus medis online.

 

Els continguts i informació de les pàgines d’Internet i xarxes socials  del Col·legi Oficial de Metges de Tarragona estan elaborades per professionals de la mateixa degudament qualificats per a l’exercici de la seva professió. No obstant això, els continguts i informació no vinculen a l’esmentada corporació ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, doncs es tracta merament d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

Les pàgines d’Internet o xarxes socials  del Col·legi Oficial de Metges de Tarragona poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts. Per tant, aquesta no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest lloc web són propietat exclusiva del Col·legi Oficial de Metges de Tarragona o les seves llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés del Col·legi Oficial de Metges de Tarragona.

De la mateixa manera es reserva el dret a retirar l’accés al Portal, sense necessitat de previ avís, a qualsevol usuari que contravingui el disposat en aquest avís legal.

XARXES SOCIALS

L’usuari caldrà que disposi del seu perfil en aquestes xarxes socials per poder interactuar amb el Col·legi Oficial de Metges de Tarragona  i que accepti la relació amb la nostra xarxa social.  Si així es realitza, el Col·legi Oficial de Metges de Tarragona  tindrà accés al perfil de l’usuari d’acord amb els paràmetres estipulats per la pròpia xarxa social i podrà interactuar amb ell amb l’enviament de missatges, publicacions, participació en concursos i sortejos.   Si l’usuari no desitja que el Col·legi Oficial de Metges de Tarragona  pugui accedir al seu perfil o interrelacionar amb ell caldrà que es desvinculi del perfil deixant de seguir o eliminar com amistat, seguidor o usuari

Les actuacions que realitzi  el Col·legi Oficial de Metges de Tarragona  podran tindrà caràcter informatiu i/o publicitari del seus serveis o productes, considerant que la xarxa social es un mitjà publicitari, sota la responsabilitat del Col·legi Oficial de Metges de Tarragona  en quant a les publicacions i comunicacions que realitzen per aquest medis online.

La participació dels usuaris en concursos, promocions o sortejos implicarà que l’usuari accepta les bases legals d’aquest concurs, promoció o sorteig que seran publicades en la xarxa social de referència  en el moment oportú i implica amb la seva participació per l’usuari l’acceptació d’aquestes.  

Es recorda als usuaris que les publicacions que realitzin en les xarxes socials serà sota la seva responsabilitat i caldrà que respectin la legislació i els drets de tercers que es puguin afectar, amb especial rellevància els drets de propietat intel·lectual, de protecció de dades i de la pròpia imatge de tercers, així com les normes de les pròpies xarxes socials que consten en els següents links:

Facebook: https://www.facebook.com/legal/termsm

Twitter: https://twitter.com/es/tos

Youtube: https://policies.google.com/privacy

Fickr:  https://www.flickr.com/help/privacy/

 

 

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

 

En virtut de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, per la present autoritza a que les dades personals facilitades en els medis online siguin incorporades i tractes en els fitxers responsabilitat del Col·legi Oficial de Metges de Tarragona  amb CIF Q-4366001-H, i domicili a Via de l´Imperi Romà 11Bis, 43003 (Tarragona).

 

-Les dades recollides a de comunicacions via correu electrònic o canal de consultes via WhatsApp seran incloses al tractament de contactes amb la finalitat de gestionar la seva sol·licitud, atendre la seva consulta o resoldre els seus dubtes. En cap cas es comunicaran dades a tercers. Les seves dades seran conservades fins a que siguin legítimes per a les finalitats per a les que van ser recollides.

 

-Les dades d’alta de nou usuari a la nostra web seran incloses al tractament col·legiats amb la finalitat de poder realitzar gestions administratives a través del portal del col·legi. Les seves dades no seran comunicades a tercers i seran conservades sempre que mantingui la seva relació col·legial.

 

-Les dades recollides al formulari ‘informació pública’ seran incloses al tractament de xarxes socials i màrqueting amb la finalitat de donar publicitat de la seva persona i les seves dades de contacte com a metge col·legiat. En cap cas es comunicaran dades a tercers. Les seves dades seran conservades fins que no retiri el seu consentiment o finalitzi la relació col·legial.

 

-Les dades recavades a través del formulari “Bústia d’opinió col·legial” seran incorporades al fitxer de ‘recursos, queixes, denúncies i suggeriments’ amb la finalitat de gestionar el seu suggeriment. Aquestes dades no seran cedides a tercers i seran conservades fins que sigui legítim per a la finalitat que van ser recavades i en cap cas en un termini superior a un any.

-Les dades recavades a través del formulari “Lloguers de sales” seran incorporades al fitxer de ‘recursos, queixes, denúncies i suggeriments’ amb la finalitat de gestionar la seva petició. Aquestes dades no seran cedides a tercers i seran conservades fins a 30 dies posterior a la finalització del lloguer per poder gestionar qualsevol reclamació enfront l’usuari de la reserva.

-Les dades recavades a través del formulari “Queixes i reclamacions” seran incorporades al fitxer de ‘recursos, queixes, denúncies i suggeriments’ amb la finalitat de gestionar la seva queixa. Aquestes dades no seran cedides a tercers i seran conservades fins que es doni resposta a la mateixa.

– Les dades recavades a través del formulari ‘publica una oferta’ seran incloses al tractament borsa d’ocupació amb la finalitat de fer publica la oferta laboral. Les seves dades de contacte facilitades seran publiques per als interessats en les ofertes i conservades fins a la finalització de la mateixa.

– Si les dades personals son recavades i tractades en les nostres xarxes socials, d’acord amb el detallat anteriorment, aquestes seran incorporades en el fitxer de xarxes socials i màrqueting responsabilitat d’aquesta entitat, amb la finalitat de gestionar aquella informació i dades obtingudes de la interacció dels usuaris d’aquestes xarxes amb els perfils/pàgina de l’entitat. Aquestes dades seran conservades sempre que es mantingui l’interès legítim que va permetre el seu tractament.

En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat,  si aquesta va ser la base que va legitimar el tractament o exercitar els drets previstos:

  • D’accés: L’interessat té dret a saber si el responsable del tractament tracta dades personals seves i, si és així, té dret a accedir a aquestes dades i a obtenir la informació al respecte del tractaments realitzats. 
  • Rectificació: Està vinculat al caràcter inexacte o incomplet de les dades. L’interessat té dret a rectificar les seves dades personals inexactes i que es completin les seves dades personals incompletes.
  • Supressió:  L’interessat té dret a obtenir la supressió de les seves dades personals (“dret a l’oblit”), quan aquestes ja no són necessàries per a la finalitat per a la qual es van recollir, es revoca el consentiment en el qual es basava el tractament, l’interessat s’oposa al tractament. les dades s’han tractat il·lícitament,   s’han de suprimir per complir una obligació legal o  s’han obtingut en relació amb l’oferta de serveis de la societat de la informació adreçada a menors. 
  • la limitació del tractament: És un dret de la persona interessada consistent a marcar les seves dades de caràcter personal conservades, amb la finalitat de limitar-ne el tractament en el futur.  La limitació del tractament suposa que, a petició de la persona interessada, les seves dades personals es deixen de tractar.
  • Oposició: l’interessat té dret a oposar-se al tractament de les seves dades quan es basa en alguns supòsits concrets i s’invoca un motiu relacionat amb la seva situació personal.
  • Portabilitat de les dades. L’interessat té dret a rebre les dades personals que ha facilitat a un responsable del tractament en un format estructurat, d’ús comú i de lectura mecànica, , si es basa en el consentiment o en un contracte, el tractament es fa per mitjans automatitzats. 
  • No ser objecte de decisions individuals automatitzades:  
    L’interessat té dret a no ser objecte d’una decisió basada només en el tractament automatitzat de les seves dades, inclosa l’elaboració de perfils, que produeix efectes jurídics sobre ell o que l’afecta negativament,

 

 Aquestes peticions caldrà que es faci en Via de l´Imperi Romà 11Bis, 43003 (Tarragona) o al nostre Delegat de Protecció de Dades a comt@comt.cat

Així mateix també podrà presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de protecció de dades.

 

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

 

Aquesta web és propietat del Col·legi Oficial de Metges de Tarragona. Els drets de Propietat Intel·lectual i drets d’explotació i reproducció d’aquesta web, de les seves pàgines, de la seva presencia en xarxes socials, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles (“hiperlinks”) que s’estableixin des d’ella a altres pàgines web de qualsevol centre adscrits o organisme depenent, són propietat exclusiva d’aquesta, tret que expressament s’especifiqui altra cosa.

Qualsevol denominacions, dissenys i/o logotips, així com qualsevol producte o servei oferts i reflectits en aquesta pàgina web, són marques degudament registrades pel Col·legi Oficial de Metges de Tarragona  per les seves societats filials i/o dominades o per tercers.

Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d’aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l’Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no sent responsabilitat del Col·legi Oficial de Metges de Tarragona l’ús que L’USUARI pugui portar a terme referent a això, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquesta web i xarxes socials. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertiments d’aquesta web sense la prèvia autorització per escrit del Col·legi Oficial de Metges de Tarragona.

El Col·legi Oficial de Metges de Tarragona no transfereix als usuaris la propietat del seu software. L’usuari És el propietari del suport en el qual el software es gravat. Col·legi Oficial de Metges de Tarragona posseeix tots els drets de propietat industrial i intel·lectual, incloent el software. Si l’ usuari transfereix software d’ aquest website al seu terminal, no podrà disseccionar pel seu estudi i  descompilar, traduir la versió del codi objecte original o el seu llenguatge a un altre codi o llenguatge.

 

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

 

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer de quantes qüestions se suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. L’USUARI, en virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d’Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.