Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i Garraf

CIF

Q5856380J

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Unitat gestió del talent

Email

convocatories@csapg.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

938960025

Especialitat - Especialidad

Cap clínic per al servei de Cirurgia general i de l'aparell digestiu

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Alt Penedès i Garraf

Funcions - Funciones

En dependència del/la Cap de Servei, les tasques a desenvolupar són, principalment:

– Funcions assistencials i d’atenció continuada.

– Funcions organitzatives del servei de cirurgia General àmbit Garraf (Hospital Residència Sant Camil i Hospital Sant Antoni

Abat), donant suport al Cap de Servei.

– Potenciar l’aspecte acadèmic del servei de Cirurgia, en l’àmbit de la docència i la recerca.

Requisits - Requisitos

– Acreditació de la titulació de Llicenciat/da en Medicina (homologació i permís de treball en el cas de professionals extracomunitaris).

– Acreditació de l’especialitat en Cirurgia General i de l’Aparell Digestiu via MIR (homologació en el cas de professionals extracomunitaris)

– Experiència laboral mínima de 6 anys.

Es valorarà:

– Capacitat per a la col·laboració i coordinació amb els diferents dispositius d’un centre d’aguts (urgències, hospitalització i ambulatori).

– Capacitat de treball conjunt amb els diferents àmbits del consorci (Garraf i Alt Penedès)

– Orientació preferent a la tasca assistencial.

– Capacitat de comunicació, empatia i treball en equip.

– Experiència en hospitals comarcals de referència.

– Familiarització en l’ús de la Història Clínica informatitzada.

Condicions - Condiciones

– Contracte d’Interinatge pendent de convocatòria.

– Retribució salarial segons conveni Sanitat Concertada de Catalunya (SISCAT) – Grup 1.2.

– Jornada laboral completa més atenció continuada.

– Incorporació immediata.