Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

Corporació de Salut del Maresme i la Selva

CIF

G62743125

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Laura / Ester – Desenvolupament de RH

Email

rrhhd@salutms.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

608694896

Especialitat - Especialidad

Cap de Servei d'Urgències Hospital Blanes

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Blanes

Funcions - Funciones

Depenent de la Direcció Mèdica, la persona que s’incorpori liderarà l’equip de professionals al seu càrrec del servei d’urgències de l’Hospital Comarcal de Blanes.

La seva responsabilitat serà treballar per una assistència de qualitat, promocionant la col·laboració entre els professionals, la continuïtat assistencial entre els diferents serveis, el compromís amb el pacient i la humanització de l’assistència. La situació actual de la Corporació albira un futur engrescador, amb projectes de millora i ampliació de les seves infraestructures.

Les seves principals funcions seran:

• Responsabilitzar-se de la bona marxa, funcionament i organització del servei d’urgències de l’hospital de Blanes.

• Tenir cura de que el servei d’urgències de Blanes tingui el màxim nivell assistencial dins les possibilitats, funcions i objectius de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva.

• Vetllar pel compliment dels objectius que marca el departament de salut i el CatSalut amb el cronograma establert.

• Supervisar, controlar, vigilar i ordenar qualsevol programa d’investigació i d’experiència de tipus mèdic, quirúrgic, terapèutic, etc. que s’organitzi dins el servei d’urgències de Blanes. Sotmetrà sempre aquests programes a la Direcció, que ho posarà en coneixement de la Gerència.

• Vigilar, supervisar, i ordenar el modelatge clínic del servei d’urgències de Blanes, coordinar la seva utilització amb els restants serveis de la Corporació.

• Proposar l’adequació de la dotació de professionals a les necessitats del servei d’urgències de Blanes.

• Vetllar pel desenvolupament professional del les persones al seu càrrec.

• Supervisar els horaris de les persones al seu càrrec.

• Remetre a la Direcció el programa de vacances del servei per rebre el vist i plau i garantir la continuïtat assistencial.

• Vetllar perquè hi hagi una docència de qualitat dins el servei d’urgències.

• Assenyalar i supervisar l’activitat i responsabilitat de cada persona integrant del servei sota el seu càrrec.

• Supervisar protocols, projectes assistencials i de recerca. Controlar que la seva execució sigui la correcta.

• Convocar i presidir les reunions i sessions del servei d’urgències de Blanes. A més, assistir a les reunions o sessions clíniques, a les que prèviament sigui convocat/da.

• Facilitar periòdicament un estat detallat de l’activitat del servei d’urgències, tot efectuant observacions i proposant a la Direcció les mesures que cregui oportunes.

• Vetllar i responsabilitzar-se de les sol·licituds de proves complementàries (a les que ha de donar el vist i plau), de la despesa de consums fungibles, etc.

• Coordinar-se amb el cap de servei d’urgències de l’hospital de Calella per garantir la màxima cooperació entre els dos centres.

• Coordinar-se amb els diferents àmbits assistencials de la CSMS (Primària, Intermedia, HAD, SEM, Hospitalització, Rehabilitació, etc..), amb proveïdors territorials i/o Catsalut i/o altres institucions per millorar els processos assistencials.

• Donar resposta i fer seguiment de les reclamacions i/o opinions de les persones usuàries del servei.

• Informar de l’activitat quan la Direcció ho sol·liciti.

• Liderar els canvis en els protocols establerts en moments d’emergència.

• Depèn de la Direcció Mèdica i, seguidament de la Direcció Assistencial.

• Realitzar en general les funcions pròpies de la seva competència i que afectin a la bona marxa del servei.

Requisits - Requisitos

Es requereix

Llicenciatura o Grau de Medicina i cirurgia.

Especialitat via MIR o homologada, preferentment Medicina Familiar i Comunitària, Medicina Interna, Medicina Intensiva.

Experiència professional mínima com a metge/gessa de 5 anys a urgències.

Es valora:

Formació postgraduada o màster específic en Direcció i Gestió Sanitària.

Formació en lideratge i gestió d’equips.

Experiència en gestió d’equips.

En el cas d’estar interessat/da és necessari enviar un currículum vitae actualitzat juntament amb una carta de motivació amb la referència Csurgb24 abans del 22 de Maig de 2024 a: rrhhd@salutms.cat

Condicions - Condiciones

• Contracte laboral de llarga durada a Jornada Completa.

• Condicions laborals en base al 3er Conveni col·lectiu de treball dels hospitals d’aguts, centres d’atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental, concertats amb el Servei Català de la Salut. Condicions econòmiques a negociar segons la vàlua del candidat/a.

• Incorporació immediata.