Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i Garraf

CIF

Q5856380J

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Marta Blanco – Unitat gestió del talent

Email

convocatories@csapg.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

938960025

Especialitat - Especialidad

Cap de servei Medicina Física i Rehabilitació

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Alt Penedès i Garraf

Funcions - Funciones

– Garantir una assistència de qualitat del servei gestionant els recursos de forma eficient de forma que cada pacient rebi el conjunt de serveis diagnòstics i terapèutics més adequats, tenint en compte la continuïtat assistencial i millora dels processos assistencials, dins del marc de l’àrea, el CSAPG i en relació amb l’entorn.

– Liderar dins l’organització i com expert tots els aspectes tècnics relacionats amb l’Àrea, proposant noves activitats, adequacions o implantacions tècniques, nous protocols i projectes.

– Liderar i coordinar les persones a càrrec seu, assegurant que actuen d’acord amb l’estratègia, valors, missió i visió del CSAPG, vetllant al mateix temps per la seva competència, implicació i satisfacció i posant l’èmfasi en la coordinació entre equips, processos i projectes i el manteniment del clima laboral apropiat.

– Impulsar i supervisar els projectes de docència i recerca que es duen a terme al servei amb la finalitat d’assegurar el seu bon funcionament des del punt de vista mèdic i deontològic.

– Portar a terme aquelles activitats assistencials, de recerca i docència que per organització del servei tingui assignades.

Requisits - Requisitos

– Acreditació de la titulació de Llicenciat/da en Medicina (homologació i permís de treball en el cas de professionals extracomunitaris).

– Acreditació de l’especialitat en Medicina Física i Rehabilitació via MIR (homologació i permís de treball en el cas de professionals extracomunitaris).

Es valorarà:

– Experiència en la gestió i lideratge d’equips.

– Capacitat de comunicació, empatia i treball en equip.

– Interès en la creació d’un projecte per augmentar les prestacions i la complexitat de la nostra activitat com a centre de RHB de referència en el territori

Condicions - Condiciones

– Contracte interí pendent de convocatòria.

– Retribució segons vàlua del candidat.

– Jornada completa (1.688 hores anuals).

– Incorporació immediata.

Període de presentació de candidatures i documentació:

Des del dia següent a la publicació del present anunci fins el 17 de març 2024.

Mitjà de presentació de documentació:

Les persones interessades hauran d’enviar curriculum vitae a convocatories@csapg.cat, indicant la referència CAP_REHAB_2024