Comissió Deontològica

Funcions Assessorar la Junta de Govern en totes les qüestions i en tots els assumptes...